WSFiZ zmienia nazwę na WSCHODNIOEUROPEJSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH (WANS)

Informujemy, że z dniem 30 grudnia 2022 r., zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki (nr DSW-WNN.8014.255.2022.4.RJ)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku zmienia nazwę na:

 WSCHODNIOEUROPEJSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W BIAŁYMSTOKU (w skrócie WANS).

Wdrażana zmiana podnosi rangę i prestiż Uczelni oraz stwarza nowe możliwości jej rozwoju. Oprócz wzmocnienia pozycji na rynku edukacyjnym, umożliwi ona również poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe, atrakcyjne kierunki studiów.

Użyty w nazwie Uczelni zwrot „Wschodnioeuropejska” nawiązuje do europejskich wartości oraz do 30-letniej historii założyciela naszej Uczelni – Wschodnioeuropejskiego Instytutu Gospodarki Sp. z o.o.w Białymstoku.

Wyrazy „akademia nauk stosowanych”, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce są zastrzeżone dla uczelni zawodowych, które łącznie spełniają warunki dotyczące:

– potencjału kadrowego,

– pozytywnych ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

– ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym,

– kierunków, w ramach których prowadzone jest kształcenie,

– liczby studentów.

Zgodnie ze strategią rozwoju Uczelni na najbliższe lata, kierunek zmian będą wyznaczać wartości „5P”

– Przywództwo dla przyszłościPodmiotowośćProaktywność, Pasja oraz Praktyka.

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku, obchodząca jubileusz 30-lecia, znajduje się w gronie Uczelni, którym dane jest pisać nowy rozdział w historii polskiego szkolnictwa wyższego.

Jednocześnie informujemy, że: 

 • dotychczasowy adres strony internetowej Uczelni nazwa wsfiz.edu.pl oraz wszystkie adresy mailowe z domeną „wsfiz” pozostają nadal aktywne,
 • NIP, REGON, numery kont bankowych i telefonów oraz adres siedziby i adresy bazy dydaktycznej pozostają bez zmian,
 • zmiana nazwy uczelni nie ma wpływu na moc prawną umów zawartych przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Nie zachodzi konieczność zawierania aneksów umów, które są w trakcie realizacji,
 • dotychczasowe, wewnętrzne akty prawne Uczelni zachowują swoją moc,
 • zmiana nazwy Uczelni nie pociąga za sobą żadnych innych konsekwencji: wydane dyplomy ukończenia studiów, indeksy, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty pozostają w mocy,
 • wszystkie zmiany wizualne związane z nową nazwą uczelni będą wprowadzane sukcesywnie.

Od dnia 30 grudnia 2022 roku korespondencję prosimy kierować na adres:

 • siedziby Uczelni:
  Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku 
  ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,
 • lub Filii w Ełku:
  Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku 
  Filia w Ełku, 
  ul. Grunwaldzka 1; 19-300 Ełk.

Data publikacji

05 stycznia 2023 r.