Wysokość czesnego dla studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia, który podejmuje naukę w roku akademickim 2024/2025, za pierwszy rok nauki wynosi:
Kierunek studiów Stopień studiów Czesne płatne za rok * Czesne semestralne
(2 raty)
Czesne miesięczne
(10 rat)
w zł Rata w zł Rata w zł
Zarządzanie

w Ełku

I stopnia 5150 2425 (za I sem.)

2925 (za II sem.)

505 (5 rat – I sem.)

605 (5 rat – II sem.)

Bezpieczeństwo państwa

w Ełku

I stopnia 5350 2525 (za I sem.)

3025 (za II sem.)

525 (5 rat – I sem.)

625 (5 rat – II sem.)

Marketing cyfrowy

w Ełku

I stopnia 5550 2625 (za I sem.)

3125 (za II sem.)

545 (5 rat – I sem.)

645 (5 rat – II sem.)

Zarządzanie

w Ełku

II stopnia 5550 2625 (za I sem.)

3125 (za II sem.)

545 (5 rat – I sem.)

645 (5 rat – II sem.)

Finanse i rachunkowość

Zarządzanie

w Białymstoku

I stopnia 5650 2650 (za I sem.)

3200 (za II sem.)

550 (5 rat – I sem.)

660 (5 rat – II sem.)

Zarządzanie

w Białymstoku

II stopnia 5800 2725 (za I sem.)

3275 (za II sem.)

565 (5 rat – I sem.)

675 (5 rat – II sem.)

Wychowanie fizyczne

Marketing cyfrowy

w Białymstoku

I stopnia 5950 2800 (za I sem.)

3350 (za II sem.)

580 (5 rat – I sem.)

690 (5 rat – II sem.)

Wychowanie fizyczne

w Białymstoku

II stopnia 6300 2975 (za I sem.)

3525 (za II sem.)

615 (5 rat – I sem.)

725 (5 rat – II sem.)

Czesne za pierwszy rok studiów na podstawie Regulaminu finansowego na rok 2024/2025

* Podana w kolumnie wysokość czesnego płatnego za rok z góry (w terminie do 20 września) uwzględnia obniżkę czesnego o 200 zł w stosunku do wpłat semestralnych oraz o 400 zł w stosunku do wpłat miesięcznych.

Opłata czesnego dla studentów, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostali przyjęci na I rok studiów, podpisali umowę o studia i wybrali jednorazową formę płatności czesnego za rok nauki oraz wpłacili tę opłatę w terminach określonych poniżej, wnoszona jest w wysokości obniżonej w stosunku do kwot ustalonych w § 13 ust. 2 Regulaminu finansowego dla kandydatów na studia i studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025 oraz dla studentów cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2023/2024 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku w sposób następujący:

  • opłata roczna wniesiona w terminie do 31 lipca 2024 r. – 300 zł zniżki;
  • opłata roczna wniesiona w terminie do 31 sierpnia 2024 r. – 200 zł zniżki.
zniżka w czesnym, na I ratę, wpłaconą w terminie do:
31 VII 31 VIII
15% 10%
zniżka rodzinna w czesnym
15% W przypadku jednoczesnego studiowania w Uczelni członków najbliższej rodziny: małżonka, rodzeństwa będących we wspólnym gospodarstwie domowym, którzy podjęli i kontynuują naukę w Uczelni.
wpisowe
450 zł podlega rabatowaniu
ulga we wpisowym, wielkość opłaty zależy od terminu wpłaty, do:
31 VII 31 VIII
30% 20%
opłata rekrutacyjna
85 zł nie podlega zwrotowi
opłata za elektroniczną legitymację studencką
22 zł nie podlega zwrotowi

Opłaty można wnosić:

BANK PEKAO S.A.

19 1240 5211 1111 0000 4929 0899