Sylwetki absolwentów

Zarządzanie studia I stopnia – program studiów został opracowany w ten sposób, aby Uczelnię opuszczali absolwenci o wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania wraz z umiejętnościami zastosowania w pracy zawodowej bogatego zbioru metod i technik: organizatorskich, finansowych, marketingowych, kadrowych, logistycznych i innych, w zależności od wybranej przez siebie specjalności. Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do wykorzystywania swojej wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, jak również do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia, a także na studiach podyplomowych.

Zarządzanie studia II stopnia – absolwent posiada wszechstronną, pogłębioną i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów wraz z umiejętnościami wdrożenia w pracy zawodowej bogatego zbioru metod i technik zarządczych, które znajdują zastosowanie we wszelkiego typu przedsiębiorstwach, jak również jednostkach typu non-profit. Absolwent wie nie tylko jak funkcjonują różnego typu organizacje, ale też zna i rozumie ich otoczenie oraz uwarunkowania prawno-organizacyjne, ekonomiczne, etyczne czy kulturowe. Uczestnicząc aktywnie w procesie dydaktycznym, absolwent wykazuje się pogłębioną wiedzą m.in. w zakresie: reguł prawnych, norm i standardów funkcjonowania organizacji; narzędzi niezbędnych do zarządzania strategicznego z uwzględnieniem podejścia proinnowacyjnego; nowoczesnych strategii marketingowych; metod negocjacji wykorzystywanych w biznesie; zasad zarządzania procesowego; systemów informatycznych użytecznych w procesie zarządzania; ogólnych zasad tworzenia przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości. Absolwent posiada zatem kompetencje, które umożliwiają mu pracę w komórkach organizacyjnych zajmujących się: sprzedażą i obsługą klienta, administrowaniem, analizą finansową, rachunkowością, marketingiem.

Bezpieczeństwo państwa studia I stopnia – program studiów został opracowany w ten sposób, aby Uczelnię opuszczali absolwenci o interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz nauk pokrewnych, znający mechanizmy funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa państwa, zależności je łączących oraz systemów, które tworzą. Studenci po ukończeniu studiów będą posiadali umiejętności, które pozwolą im na zastosowanie w pracy zawodowej bogatego zbioru metod i technik organizatorskich, analitycznych oraz planistycznych stosowanych w działalności formacji mundurowych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Absolwent kierunku Bezpieczeństwo państwa jest przygotowany do wykorzystywania swojej wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, jak również do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia, a także na studiach podyplomowych.

Marketing cyfrowy studia I stopnia – absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach wraz z umiejętnościami wdrożenia w pracy zawodowej bogatego zestawu strategii marketingowych i aplikacji mobilnych, które znajdują zastosowanie w różnorodnych modelach biznesowych. Absolwent nabędzie kompetencje w obszarze wykorzystania nowych technologii we wszelkich aspektach pracy związanych z rozpoznawaniem potrzeb konsumentów, digital brandingiem w Internecie i mediach społecznościowych, jak też skutecznym modelowaniem decyzji zakupowych.