Centrum Studiów Podyplomowych w Ełku to 20 lat tradycji i ponad 1500 absolwentów.

Oferta studiów podyplomowych Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku Filii w Ełku to propozycja przygotowana z myślą o tych, którzy cenią praktyczność kształcenia, chcą doskonalić swoje kompetencje zawodowe, zdobywać nowe kwalifikacje i dzięki temu rozwijać karierę zawodową.

Administracja publiczna

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych urzędników sektora administracji publicznej, którzy wykorzystają zdobyte wiadomości i umiejętności w pracy w urzędach miast, gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i wojewódzkich.

Program studiów jest ukierunkowany przede wszystkim na zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności i kompetencji, które są wymagane do skutecznej i efektywnej pracy w jednostkach administracji publicznej. Dlatego też wśród metod dydaktycznych dominują warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria, a zdecydowana większość zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków. Studia dają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk administracyjnych. W sposób pogłębiony analizowane są zagadnienia dotyczące funkcjonowania państwa, ustroju administracji centralnej i terenowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu terytorialnego. Słuchacze zapoznają się także z zasadami tworzenia prawa i wydawania aktów indywidualnych.

W toku studiów słuchacze:

 • uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk administracyjnych, norm i regulacji prawnych, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, ustroju i funkcjonowania państwa oraz jego organów terenowych;
 • kształtują praktyczne umiejętności obejmujące szereg zagadnień stanowiących naturę pracy w jednostkach administracji publicznej (wydawanie decyzji administracyjnych, profesjonalna obsługa klienta, postępowanie zgodne z prawem zamówień publicznym, aplikowanie o środki finansowe UE, innowacyjne zarządzanie urzędem, itp.);
 • rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do efektywnej pracy w jednostkach administracji publicznej, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Ramowy program

 • Podstawy finansów publicznych
 • Kontrola zewnętrzna i nadzór administracji publicznej
 • Postępowanie administracyjne i sądowe
 • Prawo zamówień publicznych
 • Podstawy zarządzania
 • Innowacyjne zarządzanie jednostką administracji publicznej
 • Systemy zarządzania jakością w administracji publicznej
 • Fundusze unijne dla administracji
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Prawo cywilne
 • Prawo pracy
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Kontrola i audyt wewnętrzny
 • Podstawy rachunkowości budżetowej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierownik kierunku: dr Karol Kowalewski, prof. WANS; kontakt e-mail: karol.kowalewski@wans.edu.pl

Czesne za studia: 3800 zł (4 raty po 950 zł)

oferta promocyjna dla słuchaczy rekrutujących się w okresie 01.06.2024-30.09.2024 – 3400 zł (4 raty po 850 zł)

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

Zapisz się online

Audyt, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem

Celem studiów jest

 • przedstawienie słuchaczom kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania w jst, audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem oraz pozyskiwania i audytu funduszy unijnych. Jednocześnie zaprezentowane zostaną zasady ‚corporate governance’ w odniesieniu do wymagań stawianych sektorowi publicznemu.
 • wsparcie merytoryczne kadry zarządzającej w jst, koordynatorów i uczestników systemów kontroli zarządczej, audytorów, osób planujących pracę w tym charakterze w jst, a także przystąpienie do egzaminów warunkujących uzyskanie certyfikatów audytorskich.
 • wyjście naprzeciw potrzebom przedsiębiorców zainteresowanych świadczeniem usług consultingowych oraz audytowych, zwłaszcza w sferze funduszy unijnych.

SŁUCHACZE

 • Kadry zarządzającej w jst, koordynatorów i uczestników systemów kontroli zarządczej, audytorów, osób planujących pracę w tym charakterze w jst, a także przystąpienie do egzaminów warunkujących uzyskanie certyfikatów audytorskich.
 • Osób zatrudnionych w administracji publicznej (rządowej i samorządowej);
 • Pracowników instytucji finansowych (banki, instytucje ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, fundusze inwestycyjne itp.);
 • Osób zatrudnionych w firmach użyteczności publicznej (zespoły szkół, komunikacja miejska, szpitale, zakłady opieki społecznej itp.);
 • Przedsiębiorstw, zainteresowanych korzystaniem z funduszy unijnych, oraz ich audytowaniem, zarówno na potrzeby własne jak i świadczących usługi rynkowe.

Wiedza. Słuchacz zna: podstawowe zasady sprawowania kontroli zarządczej, prowadzenia audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zarządzania strategicznego, zarządzania finansami oraz projektami w sektorze publicznym; otoczenie zewnętrzne instytucji publicznej; koncepcje zarządcze stosowane w kontroli zarządczej i w zarządzaniu ryzykiem;

Umiejętności. Słuchacz potrafi: zbudować system kontroli zarządczej w instytucji publicznej; zastosować zasady zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym; przygotować i przeprowadzić proces audytu wewnętrznego: jsfp, jakości i projektu unijnego.

Kompetencje społeczne – postawy. Słuchacz potrafi: skutecznie komunikować znaczenie rozwiązań zarządczych wprowadzonych w związku z realizacją procesu kontroli zarządczej, audytu i zarządzania ryzykiem; ma świadomość problemów, które mogą wystąpić w administracji publicznej przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań zarządczych.

RAMOWY PROGRAM

 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie strategiczne
 • Podstawy rachunkowości
 • Finanse publiczne z elementami kontrolingu finansowego
 • Podstawy ekonomii
 • Elementy statystyki
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo administracyjne, gospodarcze i handlowe
 • Prawo podatkowe
 • Audyt wewnętrzny w systemie prawnym i w świetle standardów międzynarodowych.
 • Ryzyko i planowanie w audycie
 • Warsztaty przygotowujące do zewnętrznego egzaminu  na audytora
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontrola zarządcza – aspekty prawne, standardy, praktyka
 • Technologie informatyczne w audycie i kontroli zarządczej
 • Nadzór korporacyjny (właścicielski)
 • Podstawy socjologii i psychologia w zarządzaniu.
 • Efektywna komunikacja
 • Pozyskiwanie środków unijnych, elementy zarządzania projektami oraz audyt funduszy unijnych
 • Warsztaty z zakresu zarządzania SZJ i audytu jakości
 • Metodologia przeprowadzania badania audytowego
 • Warsztaty przygotowujące do zewnętrznego egzaminu na audytora

Kierownik kierunku: mgr Dorota Żytyniec, e-mail: dorota.zytyniec@wans.edu.pl

Czesne za studia: 3800 zł (4 raty po 950 zł)

oferta promocyjna dla słuchaczy rekrutujących się w okresie 01.06.2024-30.09.2024 – 3600 zł (4 raty po 900 zł)

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

Zapisz się online

Coaching i akademia trenera biznesu

Program studiów przygotowuje do pełnienia roli coacha oraz do pracy przy realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych, w firmach szkoleniowych, konsultingowych, w działach kadr przedsiębiorstw i innych organizacji. Dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia sesji coachingowych, metodyki nauczania, projektowania szkoleń, diagnozowania potrzeb szkoleniowych i dokonywania pomiaru ich efektywności. Pozwala kształtować i doskonalić własny warsztat zawodowy coacha i trenera. Bardzo ważnym elementem studiów są warsztaty i ćwiczenia, które kształtują i rozwijają umiejętności praktyczne.

Zajęcia są prowadzone głównie przez certyfikowanych trenerów, praktyków biznesu i doświadczonych coachów.

Ramowy program studiów:

 • wprowadzenie do technik rozwoju osobistego
 • Zasady uczenia ludzi dorosłych
 • Motywacja i osiąganie celów
 • Psychologia zachowań indywidualnych i grupowych
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Projektowanie szkoleń
 • Prowadzenie szkoleń
 • Ewaluacja szkoleń
 • Autoprezentacja i prezentacja
 • Modele i rodzaje coachingu
 • Warsztat i narzędzia pracy coacha
 • Prowadzenie sesji coachingowych
 • Ewaluacja procesu coachingu
 • Sytuacje trudne w pracy coacha i trenera
 • Coaching w organizacji

Kierownik kierunku: mgr Magdalena Wiecińska, e-mail: magdalena.wiecinska@wans.edu.pl

Czesne za studia: 3800 zł (4 raty po 950 zł)

oferta promocyjna dla słuchaczy rekrutujących się w okresie 01.06.2024-30.09.2024 – 3600 zł (4 raty po 900 zł)

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

Zapisz się online

Inkubacja biznesu i nowoczesne zarządzanie firmą

Studia są realizowane w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku.
Celem studiów jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności związanych z zakładaniem i rozwijaniem własnej działalności gospodarczej. Słuchacze otrzymają szeroki zasób nowoczesnej wiedzy z zakresu technik menedżerskich i zarządczych, kierowania ludźmi, finansów i zarządzania innowacjami. Istotnym wyróżnikiem studiów jest pogłębianie umiejętności dotyczących samokształcenia i rozwoju osobistego menedżera oraz praktyczny charakter zajęć. Studia pozwolą zapoznać się z najlepszymi praktykami zarządzania w firmach ze szczególnym uwzględnieniem startupów.
Studia trwają dwa semestry.
Ramowy plan studiów (przedmioty):
Zarządzanie innowacjami w gospodarce 4.0
Funkcjonowanie i rozwój startupów
Nowoczesne modele biznesowe
Trening kreatywności
Techniki menedżerskie
Coaching w biznesie
Przygotowanie pitch deck
Neurokomunikacja w biznesie
Prawo gospodarcze
Dysfunkcje w środowisku pracy – przyczyny i zapobieganie
Organizacja pracy własnej menedżera
Formy finansowania działalności gospodarczej
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie finansami
Kierownik kierunku: dr Karol Kowalewski, prof. WANS; kontakt e-mail: karol.kowalewski@wans.edu.pl
Czesne za studia: 3800 zł (4 raty po 950 zł)
oferta promocyjna dla słuchaczy rekrutujących się w okresie 01.06.2024-30.09.2024 – 3600 zł (4 raty po 900 zł)
*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu. O szczegóły prosimy pytać w biurze CSP.

Zapisz się online

Kadry i płace

Studia kierowane są do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu.

Cele: Studia dostarczają wiedzy i kształtują profesjonalne umiejętności w zakresie konstruowania systemów wynagrodzeń pracowników traktowanych jako element systemu motywowania. Absolwenci studiów potrafią przeprowadzać rekrutację i ocenę pracowników, organizować proces ich doskonalenia zawodowego, wdrażać kompetencyjne systemy zarządzania personelem. Znają przepisy prawa usprawniających pracę działu kadr. Studia pozwalają również na rozwój umiejętności psychologicznych i kompetencji społecznych słuchaczy.

Program studiów jest ukierunkowany na zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności i kompetencji, które są wymagane do skutecznej i efektywnej pracy na stanowiskach zajmujących się sprawami kadrowymi. Dlatego też wśród metod dydaktycznych dominują warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria, a zdecydowana większość zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków. Studia dają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu: doboru pracowników, tworzenia systemów motywacyjnych, polityki wynagradzania, oceniania pracowników, ich doskonalenia itd. W sposób pogłębiony analizowane są zagadnienia dotyczące prawa pracy i prawa cywilnego.

Istotnym elementem programu studiów jest obszerny moduł obejmujący naukę obsługi programów kadrowo-płacowych.

W toku studiów słuchacze:

 • uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu: planowania potrzeb kadrowych i doboru pracowników, systemów motywacyjnych, wartościowania pracy i polityki wynagradzania, oceniania pracowników, ich doskonalenia itd.;
 • kształtują praktyczne umiejętności obejmujące szereg zagadnień stanowiących naturę pracy w działach odpowiedzialnych za prowadzenie spraw pracowniczych (przeprowadzanie selekcji kandydatów do pracy, naliczanie wynagrodzeń, wartościowanie stanowisk pracy, wybór optymalnych narzędzi motywowania, projektowanie i wdrażanie systemu ocen pracowniczych, określanie potrzeb szkoleniowych, itd.) ze szczególnym uwzględnieniem obsługi programów kadrowo-płacowych;
 • rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do efektywnej pracy w działach kadr, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Ramowy program studiów

 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Systemy ocen pracowniczych
 • Budowanie systemów motywacyjnych
 • Prawo cywilne
 • Prawo pracy
 • Prowadzenie spraw kadrowych
 • Ubezpieczenia i podatki w systemie płac
 • Systemy wynagrodzeń pracowników w programie Płatnik
 • Programy kadrowo-płacowe
 • Wartościowanie pracy
 • Szkolenia i doskonalenie pracowników
 • Komunikacja interpersonalna – negocjacje, mediacje – warsztaty

Kierownik kierunku: dr Karol Kowalewski, prof. WANS; kontakt e-mail: karol.kowalewski@wans.edu.pl

Czesne za studia: 3800 zł (4 raty po 950 zł)

oferta promocyjna dla słuchaczy rekrutujących się w okresie 01.06.2024-30.09.2024 – 3600 zł (4 raty po 900 zł)

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

Zapisz się online

Negocjacje i mediacje

Studia są adresowane do wszystkich, którzy chcą zdobyć lub rozwinąć swoje kompetencje w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych przy wykorzystaniu negocjacji lub mediacji. Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji: negocjatora, mediatora, facylitatora, czyli do profesjonalnego rozwiązywania konfliktów występujących w: zakładach pracy, kontaktach handlowych, politycznych i towarzyskich.

Studia rozwijają i doskonalą praktyczne kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, technik wywierania wpływu społecznego oraz prawa karnego i cywilnego. Absolwent zdobywa dzięki temu umiejętność stosowania strategii i technik negocjacyjnych oraz procedur mediacyjnych pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie sporów. Wśród metod dydaktycznych dominują warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria, a zdecydowana większość zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków.

W toku studiów słuchacze:

 • uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu prowadzenia negocjacji i mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem: psychologii konfliktu, technik NLP i metod wywierania wpływu;
 • kształtują praktyczne umiejętności umożliwiające profesjonalne prowadzenie negocjacji i mediacji w przypadku wystąpienia konfliktów na gruncie zawodowym, rodzinnym, w sprawach karnych i w środowisku szkolnym oraz doskonalą zachowania asertywne i przygotowują do konstruowania umów i ugód w sprawach cywilnych;
 • rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do prowadzenia skutecznych negocjacji i mediacji, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji mediatora i negocjatora.

Ramowy program studiów:

 • Psychologia konfliktu
 • Komunikacja interpersonalna
 • Język perswazji (techniki NLP)
 • Metody wywierania wpływu – elementy psychologii społecznej
 • Strategie, metody i techniki negocjacyjne
 • Podstawy prawa rodzinnego i karnego
 • Negocjacje biznesowe
 • Etyka negocjacji i mediacji
 • Negocjacje i mediacje w środowisku szkolnym
 • Negocjacje i mediacje w sprawach karnych
 • Mediacja w terapii rodziny
 • Trening asertywności
 • Warsztaty konstruowania umów i ugód w sprawach cywilnych

Kierownik kierunku: mgr Jan Wojciech Żemis, e-mail: wojciech.zemis@wans.edu.pl

2 semestry – 180 godz.

Czesne za studia: 3800 zł (4 raty po 950 zł)

oferta promocyjna dla słuchaczy rekrutujących się w okresie 01.06.2024-30.09.2024 – 3600 zł (4 raty po 900 zł)

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

Zapisz się online

Ochrona danych osobowych

PRZESŁANKI I CELE STUDIÓW

Podyplomowe studia OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH to bezpośrednia odpowiedź na potrzeby rynku. Najlepsza kadra akademicka (doświadczeni praktycy) zapewniają możliwość kształtowania i podnoszenia kompetencji wymaganych w sektorze publicznym i wielu podmiotach prywatnych w związku z licznymi i istotnymi nowelizacjami prawa. Zasadniczym celem studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych” jest zapoznanie słuchaczy z usystematyzowaną, wieloaspektową problematyką funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych na gruncie prawa polskiego i europejskiego oraz nabycie umiejętności przygotowywania dokumentacji związanych z ochroną danych osobowych.

ADRESACI STUDIÓW
Studia kompleksowo przygotowują do pełnienia funkcji personelu zarządzającego ochroną danych osobowych w podmiotach sektora publicznego oraz podmiotach prywatnych. Studia przeznaczone są zarówno dla pracowników różnego profilu przedsiębiorstw, jak i dla przedstawicieli administracji publicznej, szczególnie dla:

 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie standardów ochrony danych osobowych,
 • administratorów bezpieczeństwa informacji, lokalnych administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów,
 • osób tworzących procedury zabezpieczania danych osobowych,
 • pracowników instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za udzielanie informacji publicznej,
 • managerów różnego szczebla i kadry zarządzającej placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola),
 • pracowników działów personalnych i kadr mających kontakt z danymi „kadrowymi”,
 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie procedur kontroli pracownika,
 • wszystkich osób mających dostęp do danych osobowych,
 • pracowników instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za udzielanie informacji publicznej.

Ramowy program studiów

(bloki tematyczne)

I. Zarządzenie informacją (30 godz.)

II. Prawne aspekty legalnego przetwarzania danych (48 godz.)

III. SYSTEM OCHRONY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W REGULACJACH W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ (54 godz.)

IV. PRAKTYCZNE STOSOWANIE PROCEDUR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (48 godz.)

Program studiów podyplomowych składa się z sześciu modułów i obejmuje 180 godzin dydaktycznych.

Zajęcia trwają 2 semestry (180 godzin) w formie dwutygodniowych zjazdów (sobotnio-niedzielnych). Uczelnia zastrzega sobie prawo do korekty w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów.

Studia kończą się uzyskaniem zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Kierownik kierunku: mgr inż. Jan Wojciech Żemis, e-mail: wojciech.zemis@wans.edu.pl

Czesne za studia: 3800 zł (4 raty po 950 zł)

oferta promocyjna dla słuchaczy rekrutujących się w okresie 01.06.2024-30.09.2024 – 3600 zł (4 raty po 900 zł)

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

Zapisz się online

Rachunkowość finansowa i podatki - praktyka stosowana

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy, która jest niezbędna do profesjonalnego wykonywania zawodu księgowego, a także do pełnienia innych funkcji, w których kompetencje zakresu: finansów, rachunkowości i podatków są szczególnie przydatne. Studia są skierowane przede wszystkim do kandydatów na księgowych oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Adresatami studiów są także księgowi i pracownicy biur rachunkowych oraz inne osoby zainteresowane problematyką księgowości, sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i zarządzania podatkami.

Program studiów jest ukierunkowany przede wszystkim na zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności i kompetencji, które są wymagane do skutecznej i efektywnej pracy w działach finansowo-księgowych różnorodnych organizacji. Dlatego też wśród metod dydaktycznych dominują warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria, a zdecydowana większość zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków. Istotnym elementem programu studiów jest obszerny moduł obejmujący naukę obsługi programów finansowo-księgowych.

W toku studiów słuchacze:

 • uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, a w szczególności: rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, aktualnych regulacji prawnych, systemu podatkowego oraz rachunku kosztów;
 • kształtują praktyczne umiejętności obejmujące szereg zagadnień stanowiących naturę pracy w księgowości (przygotowywanie sprawozdań finansowych, naliczanie podatków i składek ZUS, przygotowywanie urzędowych deklaracji, podejmowanie decyzji dotyczących wyboru form finansowania działalności gospodarczej, ocenę opłacalności projektów inwestycyjnych, itp.) ze szczególnym uwzględnieniem obsługi programów finansowo-księgowych;
 • rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do efektywnej pracy na stanowiskach finansowo-księgowych, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Nowatorski program, atrakcyjne metody prowadzenia zajęć oraz liczne grono praktyków prowadzących zajęcia gwarantują wysoki poziom kształcenia.

 Czas trwania studiów – 2 semestry (180 godz.)

Ramowy plan studiów

 • Rynek kapitałowy i pieniężny
 • Rachunkowość finansowa
 • Prawo cywilne i administracyjne
 • Podatki w systemie płac
 • Formy finansowania działalności gospodarczej
 • Programy finansowo-księgowe
 • Prawo gospodarcze
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Elementy rachunkowości zarządczej
 • Analiza finansowa
 • Prawo podatkowe
 • Rachunek kosztów
 • Ubezpieczenia w systemie płac
 • Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Kierownik kierunku: dr Karol Kowalewski, prof. WANS; kontakt e-mail: karol.kowalewski@wans.edu.pl

Czesne za studia: 3800 zł (4 raty po 950 zł)

oferta promocyjna dla słuchaczy rekrutujących się w okresie 01.06.2024-30.09.2024 – 3400 zł (4 raty po 850 zł)

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

Zapisz się online

Skuteczny menedżer

Celem studiów jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności kierowniczych oraz pomoc w opanowaniu sztuki podejmowania decyzji. Słuchacze otrzymają szeroki zasób nowoczesnej wiedzy z zakresu rozwoju osobistego, kierowania ludźmi, zarządzania organizacją, finansów, marketingu. Zdobędą też praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów bieżących i strategicznych przedsiębiorstwa. Istotnym wyróżnikiem studiów jest wiedza dotycząca samokształcenia menedżera i praktyczny charakter wykładanych przedmiotów.

Studia pozwolą zapoznać się z najlepszymi praktykami zarządzania w firmach – liderach branż oraz organizacjach publicznych. Adresatami studiów są osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach i instytucjach, pracownicy przygotowujący się do roli kierowniczej a także osoby prowadzące lub zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Zajęcia będą prowadzone nowoczesnymi metodami dydaktycznymi przez praktyków życia gospodarczego, menadżerów i doradców firm oraz wykładowców akademickich.

RAMOWY PROGRAM

 • Organizacja pracy własnej menedżera
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – wprowadzenie
 • Komunikacja interpersonalna i zarządzanie konfliktem – warsztaty
 • Coaching
 • Zarządzanie marketingowe
 • Prawo pracy
 • Autoprezentacja
 • Ochrona danych osobowych – podstawowe zagadnienia
 • Budowanie systemów motywacyjnych i ocen pracowniczych
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie projektami
 • Prawo gospodarcze
 • Etyka menedżera
 • Trening antystresowy
 • Zarządzanie finansami

Kierownik kierunku: dr Karol Kowalewski, prof. WANS; kontakt e-mail: karol.kowalewski@wans.edu.pl

Czesne za studia: 3800 zł (4 raty po 950 zł)

oferta promocyjna dla słuchaczy rekrutujących się w okresie 01.06.2024-30.09.2024 – 3600 zł (4 raty po 900 zł)

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

Zapisz się online

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada obowiązek na pracowników służby BHP zatrudnionych na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw BHP posiadania zawodu technika BHP lub wykształcenia o kierunku lub specjalizacji BHP albo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie BHP.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą i umiejętnościami w zakresie BHP. W trakcie studiów słuchaczom przedstawiane są informacje dotyczące nauki o bezpieczeństwie pracy, prawnych uwarunkowaniach zapobiegania zagrożeniom, metod analizy i oceny ryzyka zawodowego, metod badania wypadków, ich dokumentowania i profilaktyki, koszty bezpieczeństwa oraz czynnik ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.

Program studiów jest ukierunkowany na zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności i kompetencji, które są wymagane do skutecznej i efektywnej pracy na stanowisku inspektora ds. bhp, specjalisty ds. bhp lub starszego specjalisty ds. bhp. Dlatego też wśród metod dydaktycznych dominują warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria, a zdecydowana większość zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków. Studia przygotowują także słuchaczy do założenia własnej firmy, której działalność będzie polegała na świadczeniu usług z zakresu bhp (np. przeprowadzanie szkoleń bhp). Podczas trwania studiów każdy słuchacz będzie miał także możliwość ukończenia kursu okresowego służb BHP i otrzymania stosownego świadectwa.

W toku studiów słuchacze:

 • uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności: regulacji prawnych ochrony pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, roli i zadań organów kontrolnych w zakresie bhp, oceny ryzyka zawodowego, zasad stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa;
 • kształtują praktyczne umiejętności obejmujące szereg zagadnień stanowiących naturę pracy inspektora i specjalisty ds. bhp (ocena ryzyka zawodowego, prowadzenie szkoleń z zakresu bhp, dokumentowanie wypadków, prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z bhp, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, stosowanie znaków i sygnałów bezpieczeństwa itp.);
 • rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do efektywnej pracy na stanowiskach inspektora i specjalisty ds. bhp, mają świadomość pośredniej odpowiedzialności za ludzkie zdrowie i życie, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych daje uprawnienia do pracy na stanowisku inspektora BHP w firmie i specjalisty z zewnątrz (umożliwia prowadzenie szkoleń i kursów BHP).

W ramach czesnego podczas trwania studiów podyplomowych Zarządzanie BHP będzie możliwość ukończenia kursu okresowego służb BHP i otrzymanie stosownego świadectwa.

Ramowy program studiów

 • Regulacje prawne ochrony pracy
 • Działalność gospodarcza w obszarze BHP
 • Ergonomia i fizjologia w kształtowaniu warunków pracy
 • Rola i zadania organów kontrolnych w zakresie BHP
 • Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w nowym systemie prawnym
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP
 • Psychologia pracy
 • Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach
 • Analiza i ocena dokumentowania wypadków w obszarze BHP
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące w procesach pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Prace szczególnie niebezpieczne oraz substancje niebezpieczne
 • Podstawy dydaktyki w szkoleniach dorosłych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Praktyki dyplomowe

Kierownik kierunku: dr Karol Kowalewski, prof. WANS; kontakt e-mail: karol.kowalewski@wans.edu.pl

Czesne za studia: 3800 zł (4 raty po 950 zł)

oferta promocyjna dla słuchaczy rekrutujących się w okresie 01.06.2024-30.09.2024 – 3600 zł (4 raty po 900 zł)

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

Zapisz się online

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne

Głównym celem jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy o bezpieczeństwie, zarówno wewnątrzpaństwowym, jak i międzynarodowym, jak również teoretycznej i praktycznej wiedzy o zarządzaniu kryzysowym. Przygotowanie słuchaczy w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków) głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samo-rządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych).

Studia kierowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania kryzysowego, kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, na poszczególnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej.

Program studiów jest ukierunkowany na zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności i kompetencji, które są wymagane do skutecznej i efektywnej pracy we wszelkich jednostkach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzaniem kryzysowym. Dlatego też wśród metod dydaktycznych dominują warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria, jak również gra decyzyjna, a zdecydowana większość zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków. W sposób pogłębiony analizowane są kwestie prawne i organizacyjne dotyczące zakresu tematycznego studiów.

W toku studiów słuchacze:

 • uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym na szczeblu lokalnym i regionalnym;
 • kształtują praktyczne umiejętności umożliwiające skuteczną realizację zadań z zakresu ochrony ludności w jednostkach i organach służb ratowniczych oraz podmiotach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe;
 • rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do efektywnej pracy w służbach ratowniczych i jednostkach odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Ramowy program studiów

 • Bezpieczeństwo państwa
 • Podstawy prawne bezpieczeństwa – system bezpieczeństwa narodowego
 • Rodzaje zagrożeń w Polsce i na świecie
 • Podstawy prawne zarządzania kryzysowego
 • System zarządzania kryzysowego w Polsce i NATO
 • Planowanie oraz praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego
 • Zasady ewakuacji ludzi i mienia z terenów zagrożonych
 • Koordynacja działań oraz przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 • Organizacja i zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 • Rola i zadania organów administracji publicznej w sytuacji kryzysowej
 • Krajowy System Ostrzegania – sygnały alarmowania i ostrzegania
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Współdziałanie Sił Zbrojnych RP I innych organów z administracja publiczną w sytuacjach kryzysowych
 • Gra decyzyjna
 • Podstawy medycyny katastrof
 • Obrona cywilna – element wsparcia zarządzania kryzysowego
 • Rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń – fazy zarządzania kryzysem

Kierownik kierunku: mgr Jan Wojciech Żemis, e-mail: wojciech.zemis@wans.edu.pl

Czesne za studia: 3800 zł (4 raty po 950 zł)

oferta promocyjna dla słuchaczy rekrutujących się w okresie 01.06.2024-30.09.2024 – 3600 zł (4 raty po 900 zł)

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

Zapisz się online

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do efektywnego działania w systemie opieki zdrowotnej, a także aktualizacja i pogłębienie wiedzy i kwalifikacji w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia.

Studia są adresowane do osób zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej oraz wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności w obszarze zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Studia są także atrakcyjną ofertą dla osób pragnących zdobyć nowy i atrakcyjny zawód.

Program studiów jest ukierunkowany na zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności i kompetencji, które są wymagane do skutecznej i efektywnej pracy na stanowiskach kierowniczych w różnorodnych jednostkach ochrony zdrowia. Dlatego też wśród metod dydaktycznych dominują warsztaty, ćwiczenia i konwersatoria, a zdecydowana większość zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków. Studia dają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu: zarządzania przez jakość, zarządzania finansami, polityki zdrowotnej i społecznej, systemu ochrony zdrowia w Polsce itd. W sposób pogłębiony analizowane są zagadnienia dotyczące regulacji prawnych obowiązujących w jednostkach ochrony zdrowia.

W toku studiów słuchacze:

 • uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania w podmiotach z sektora ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem: aspektów prawnych funkcjonowania podmiotów leczniczych, systemu ochrony zdrowia w Polsce, rynku usług medycznych, prawa pracy, polityki zdrowotnej i społecznej, zarządzania finansami w zakładach opieki zdrowotnej;
 • kształtują praktyczne umiejętności obejmujące szereg zagadnień stanowiących naturę pracy na stanowiskach kierowniczych w różnego rodzaju jednostkach ochrony zdrowia (kierowanie oddziałem szpitalnym, zarządzanie pracownikami, prowadzenie negocjacji i mediacji, przeprowadzanie analiz rachunkowo-finansowych, prowadzenie efektywnych działań marketingowych);
 • rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do efektywnej pracy na stanowiskach kierowniczych w podmiotach opieki zdrowotnej, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Ramowy program studiów

 • Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych
 • Zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej
 • Rynek usług medycznych
 • System ochrony zdrowia w Polsce
 • Podstawy rachunkowości
 • Zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej
 • Zdrowie publiczne. Polityka zdrowotna i społeczna
 • Marketing usług zdrowotnych
 • Zarządzanie kadrami
 • Psychologia w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia
 • Prawo pracy
 • Zarządzanie strategiczne w jednostkach ochrony zdrowia
 • Negocjacje

Kierownik kierunku: dr Karol Kowalewski, prof. WANS; kontakt e-mail: karol.kowalewski@wans.edu.pl

Czesne za studia: 3800 zł (4 raty po 950 zł)

oferta promocyjna dla słuchaczy rekrutujących się w okresie 01.06.2024-30.09.2024 – 3600 zł (4 raty po 900 zł)

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

Czas trwania studiów: 2 semestry

Zapisz się online

Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnych menedżerów ds. personalnych w przedsiębiorstwach i innego rodzaju organizacjach. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie: naboru i doboru pracowników, kreowania polityki personalnej firmy, badania kwalifikacji i predyspozycji zawodowych, rozpoznawania potrzeb rynku pracy, poradnictwa personalnego, a także coachingu.

Program studiów przygotowuje do wdrażania nowoczesnych strategii personalnych firmy, systemów motywacyjnych, rekrutacji i selekcji kandydatów na pracowników, ocen pracowniczych. Obejmuje zajęcia z problematyki zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy, a także psychologii, etyki zarządzania, doradztwa personalnego, coachingu oraz kultury organizacyjnej firmy.

Program studiów jest ukierunkowany na zdobycie przez słuchaczy praktycznych kompetencji, które są niezbędne do skutecznej i efektywnej pracy na wszelkich stanowiskach, na których wymagane są umiejętności zarządzania ludźmi. Dlatego też wśród metod dydaktycznych dominują warsztaty, treningi, ćwiczenia i konwersatoria, a zdecydowana większość zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków. W sposób pogłębiony analizowane są kwestie związane z pracą coacha i prowadzenia sesji coachingowych. Absolwent kierunku zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: doboru pracowników, tworzenia systemów motywacyjnych, badania kwalifikacji i predyspozycji zawodowych, oceniania pracowników, wartościowania pracy i kształtowania systemu wynagrodzeń, czy też komunikacji interpersonalnej.

W toku studiów słuchacze:

 • uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu: planowania potrzeb kadrowych i doboru pracowników, systemów motywacyjnych, wartościowania pracy i polityki wynagradzania, oceniania pracowników, ich doskonalenia itd. oraz związanej z pełnieniem funkcji coacha;
 • kształtują praktyczne umiejętności obejmujące szereg zagadnień stanowiących naturę pracy na wszelkich stanowiskach kierowniczych oraz wynikających ze specyfiki prowadzenia sesji coachingowych;
 • rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do skutecznego zarządzania ludźmi, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Kadrę wykładowców stanowią osoby zajmujące się w praktyce zarządzaniem kadrami oraz znani i cenieni w Polsce pracownicy naukowi z zakresu problematyki HRM. W systemie kształcenia stosują nowoczesne metody edukacyjne, takie jak warsztaty i treningi, podczas których słuchacze kształtują umiejętności przywódcze, komunikacji, myślenia analitycznego – niezbędne w pracy z ludźmi.

Ramowy program studiów

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – wprowadzenie
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Budowanie systemów motywacyjnych
 • Systemy ocen pracowniczych
 • Prowadzenie spraw kadrowych
 • Prawo cywilne
 • Prawo pracy
 • Coaching
 • Nowoczesne koncepcje polityki kadrowej
 • Komunikacja interpersonalna – negocjacje, mediacje – warsztaty
 • Wartościowanie pracy
 • Organizacja pracy własnej menedżera
 • Psychologia i etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Kierownik kierunku: dr Karol Kowalewski, prof. WANS; kontakt e-mail: karol.kowalewski@wans.edu.pl

Czesne za studia: 3800 zł (4 raty po 950 zł)

oferta promocyjna dla słuchaczy rekrutujących się w okresie 01.06.2024-30.09.2024 – 3600 zł (4 raty po 900 zł)

*Istnieje możliwość uzyskania indywidualnego rabatu, o szczegóły prosimy pytać w biurze CSP

Zapisz się online