STUDIA I STOPNIA

Głównym celem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest przekazanie Studentom wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub osiągnięcie sukcesu na poszczególnych szczeblach kierowniczych w różnorodnych przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej i innych organizacjach nie nastawionych na zysk. Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają kompetencje, które dają im szerokie możliwości wyboru ofert pracy i zapewniają właściwą realizację obowiązków zawodowych z zakresu: marketingu, sprzedaży, finansów, rachunkowości, realizacji polityki kadrowej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

SYLWETKA ABSOLWENTA

Program studiów został opracowany w ten sposób, aby Uczelnię opuszczali absolwenci o wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zarządzania wraz z umiejętnościami zastosowania w pracy zawodowej bogatego zbioru metod i technik: organizatorskich, finansowych, marketingowych, kadrowych, logistycznych i innych, w zależności od wybranej przez siebie specjalności. Absolwent kierunku Zarządzanie jest przygotowany do wykorzystywania swojej wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, jak również do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia, a także na studiach podyplomowych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent posiada szerokie możliwości poszukiwania zatrudnienia, które obejmują wszelkie przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne z różnorodnych branż i sektorów, jednostki administracji publicznej oraz inne organizacje non-profit. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im pracę w działach: sprzedaży, kadr, finansów i rachunkowości, marketingu oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW

W programie studiów kierunku Zarządzanie przyjęto, że proces kształcenia studentów jest realizowany w następujących grupach zajęć:
• grupie zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego;
• grupie zajęć podstawowych;
• grupie zajęć kierunkowych;
• grupie zajęć do wyboru;
• praktyka zawodowa.
Grupy zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego, zajęć  podstawowych oraz zajęć kierunkowych mają charakter obowiązkowy dla wszystkich studentów.
Począwszy od II semestru studiów student ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej przez siebie ścieżki kształcenia w ramach grupy zajęć do wyboru (Grupa A: Zarządzanie finansami i rachunkowość, Grupa B: Kadry i płace; Grupa C: Marketing i zarządzanie sprzedażą, Grupa D: Zarządzanie w administracji).
W ramach powyższych grup zajęć, kształcenie realizowane jest w następujących formach: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria oraz seminarium. Z uwagi na przyjęty profil praktyczny w koncepcji programu studiów na kierunku Zarządzanie wszystkie zajęcia, poza wykładami, służą nabyciu umiejętności praktycznych.
Istotnym elementem programu studiów są sześciomiesięczne praktyki zawodowe. Praktyka realizowana będzie na mocy porozumień zawartych pomiędzy uprawnioną do tego jednostką organizacyjną uczelni a wybranymi przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit.

GRUPY ZAJĘĆ DO WYBORU

Zarządzanie finansami i rachunkowość

Moduł zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę z zakresu: prawa gospodarczego, oceny projektów inwestycyjnych, bankowości, zarządzania ryzykiem czy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Celem modułu jest wykształcenie profesjonalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę o zarządzaniu finansami i rachunkowości, a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce. Studenci, kończąc ten moduł kształcenia, potrafią: posługiwać się narzędziami rachunkowymi, przygotować biznes plan, wdrażać i posługiwać się systemami rachunkowymi oraz dokumentami finansowymi.

Kadry i płace

Moduł zajęć jest skierowany do osób chcących pracować w działach HR, jak również do aktywnych zawodowo specjalistów z zakresu kadr i płac, którzy pragną doskonalić swoje kompetencje. Program modułu jest skoncentrowany na praktycznych aspektach zarządzania z zakresu polityki kadrowej oraz przygotowuje do pełnienia funkcji kierowniczych. Dzięki temu studenci otrzymują aktualną wiedzę i umiejętności z obszarów: motywowania, oceniania pracowników, wartościowania pracy i budowania systemów wynagrodzeń oraz naliczania obciążeń podatkowych i składek ZUS od wynagrodzeń.

Marketing i zarządzanie sprzedażą

Moduł zajęć przygotowuje do pracy w branży handlowej oraz w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Absolwenci są przygotowywani do pełnienia funkcji zarządczych w zakresie zarządzania sprzedażą lub działem marketingu, jak również pełnienia funkcji doradczych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Po ukończeniu tego modułu studenci pracują zwykle jako: dyrektor działu handlu, menedżer sprzedaży, menedżer obsługi klienta, kierownik dystrybucji, kierownik zespołu sprzedażowego, doradca/opiekun klienta, agent handlowy.

Zarządzanie w administracji

Celem modułu zajęć jest przygotowanie profesjonalnej kadry kierowniczej, która wykorzysta swoją wiedzę i umiejętności w procesie zarządzania rozwojem lokalnym oraz w sektorze administracji publicznej. Absolwenci tej specjalności znają podstawy prawne i ustrój administracji publicznej RP, rozumieją podstawowe problemy funkcjonowania współczesnej administracji, potrafią kształtować relacje między sferą publiczną i prywatną oraz efektywnie zarządzać przestrzenią publiczną i zasobami naturalnymi, a także uczestniczyć w formułowaniu strategii rozwoju miast, gmin i regionów. Moduł obejmuje również bardzo istotne kwestie przygotowania i zarządzania projektami na potrzeby rozwoju lokalnego.

Plik
pdf Harmonogram realizacji programu studiów kierunek Zarządzanie od r.ak. 2023/2024 - studia stacjonarne
pdf Harmonogram realizacji programu studiów kierunek Zarządzanie od r.ak. 2023/2024 - studia niestacjonarne

STUDIA II STOPNIA

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie wykwalifikowanych pracowników wyposażonych w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach różnych branż, jednostkach administracji publicznej oraz innych organizacjach nienastawionych na zysk, bądź też do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Istotnym celem kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie jest także wyposażenie absolwentów w niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, a przede wszystkim w umiejętności praktyczne z tym związane. Służyć temu mają m.in. praktyki zawodowe oraz przyjęte formy zajęć, nastawione na praktyczne przygotowanie zawodowe. Dodatkowo, do procesu kształcenia zostały zaangażowane przede wszystkim osoby mające bogate doświadczenie praktyczne.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Zarządzanie, studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym, posiada wszechstronną, pogłębioną i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów wraz z umiejętnościami wdrożenia w pracy zawodowej bogatego zbioru metod i technik zarządczych, które znajdują zastosowanie we wszelkiego typu przedsiębiorstwach, jak również jednostkach typu non-profit.

Absolwent wie nie tylko jak funkcjonują różnego typu organizacje, ale też zna i rozumie ich otoczenie oraz uwarunkowania prawno-organizacyjne, ekonomiczne, etyczne czy kulturowe. Uczestnicząc aktywnie w procesie dydaktycznym, absolwent wykazuje się pogłębioną wiedzą m.in. w zakresie: reguł prawnych, norm i standardów funkcjonowania organizacji; narzędzi niezbędnych do zarządzania strategicznego z uwzględnieniem podejścia proinnowacyjnego; nowoczesnych strategii marketingowych; metod negocjacji wykorzystywanych w biznesie; zasad zarządzania procesowego; systemów informatycznych użytecznych w procesie zarządzania; ogólnych zasad tworzenia przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorczości. Absolwent posiada zatem kompetencje, które umożliwiają mu pracę w komórkach organizacyjnych zajmujących się: sprzedażą i obsługą klienta, administrowaniem, analizą finansową, rachunkowością, marketingiem.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci posiadają szerokie możliwości zatrudnienia, które obejmują wszelkie przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne z różnorodnych branż i sektorów gospodarki, jednostki administracji publicznej oraz inne organizacje non-profit. Studia, poprzez ich uniwersalny charakter dają szansę zatrudnienia nie tylko w regionie, ale także na terenie całej Polski oraz za granicą. Osoba kończąca studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie nabywa również umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co pozwala absolwentowi na swobodne poruszanie się w obszarze międzynarodowych relacji gospodarczych.

INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW

W programie studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie przyjęto, że proces kształcenia studentów jest realizowany w następujących grupach zajęć:
• grupie zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego;
• grupie zajęć podstawowych;
• grupie zajęć kierunkowych;
• grupie zajęć do wyboru;
• praktyka zawodowa.
Grupy zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego, zajęć  podstawowych oraz zajęć kierunkowych mają charakter obowiązkowy dla wszystkich studentów.
Począwszy od II semestru studiów student ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej przez siebie ścieżki kształcenia w ramach grupy zajęć do wyboru (Grupa A: Nowoczesne zarządzanie organizacjami, Grupa B: Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne; Grupa C: Rachunkowość i finanse w zarządzaniu, Grupa D: Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej).
W ramach powyższych grup zajęć, kształcenie realizowane jest w następujących formach: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria oraz seminarium. Z uwagi na przyjęty profil praktyczny w koncepcji programu studiów na kierunku Zarządzanie wszystkie zajęcia, poza wykładami, służą nabyciu umiejętności praktycznych.
Istotnym elementem programu studiów są sześciomiesięczne praktyki zawodowe. Praktyka realizowana będzie na mocy porozumień zawartych pomiędzy uprawnioną do tego jednostką organizacyjną uczelni a wybranymi przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit.

GRUPY ZAJĘĆ DO WYBORU

Nowoczesne zarządzanie organizacjami

Specjalność pozwala nabyć pogłębioną wiedzę z zakresu nowoczesnych modeli biznesowych, marketingu personalnego, planowania finansowego w przedsiębiorstwie oraz podejmowania decyzji w zakresie zarządzania marką. Ten obszar kształcenia umożliwia również rozwinięcie praktycznych umiejętności związanych z zastosowaniem coachingu w działalności biznesowej, a także bardzo istotnego obecnie zapewnienia bezpieczeństwa danych. W treściach kształcenia ujęte są nowatorskie koncepcje zarządzania związane z inkubacją biznesu w trzeciej dekadzie XXI wieku czy funkcjonowaniem start-upów.

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne

Głównym celem kształcenia jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy i umiejętności utożsamianych ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w aspekcie militarnych oraz pozamilitarnych zagrożeń, a w konsekwencji, z kwestią zapewnienia bezpieczeństwa w kontekście tych zagrożeń. Absolwenci tej specjalności znają założenia systemu bezpieczeństwa narodowego, zasady prowadzenia komunikacji społecznej w czasach kryzysu, specyfikę zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Specjalność obejmuje również bardzo istotne kwestie praktyczne związane z identyfikacją współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, zapewnieniem bezpieczeństwa danych w działalności biznesowej, a także w obszarze funkcjonowania wspólnot lokalnych.

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Celem specjalności jest wykształcenie profesjonalistów, którzy posiadają pogłębioną wiedzę o zarządzaniu finansami i rachunkowości, a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce. Grupa zajęć pozwala rozwinąć umiejętności z zakresu planowania finansowego w przedsiębiorstwie, szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, kształtowania strategii finansowych, jak również funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Absolwenci tej specjalności potrafią: posługiwać się narzędziami rachunkowymi, opracować model biznesowy, naliczać obciążenia podatkowe od wynagrodzeń, wdrażać i posługiwać się systemami rachunkowymi oraz dokumentami finansowymi.

Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej

Celem specjalności jest przygotowanie profesjonalnej kadry kierowniczej, która wykorzysta swoją wiedzę i umiejętności w procesie zarządzania rozwojem lokalnym oraz w sektorze administracji publicznej. Absolwenci tej specjalności znają zasady nadzoru i kontroli w administracji, specyfikę zarządzania zasobami ludzkimi, europejskie i międzynarodowe standardy w zarządzaniu jednostką administracji publicznej, potrafią kształtować relacje między sferą publiczną i prywatną oraz postępować w sposób etyczny, jaki wymagany jest od urzędnika. Specjalność obejmuje również bardzo istotne kwestie praktyczne związane z rozwojem e-administracji.

Plik
pdf Harmonogram realizacji programu studiów II stopnia kierunek Zarządzanie od r.ak. 2023/2024 - studia stacjonarne
pdf Harmonogram realizacji programu studiów II stopnia kierunek Zarządzanie od r.ak. 2023/2024 - studia niestacjonarne