Studia I stopnia

Głównym celem kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo państwa  jest przekazanie wiedzy i umiejętności utożsamianych ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w aspekcie militarnych oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych i ochronnych państwa. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo państwa posiadają kompetencje, które dają im szerokie możliwości wyboru ofert pracy i zapewniają właściwą realizację obowiązków zawodowych w szerokim spektrum podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa.

Studia skierowane są do absolwentów szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w formacjach mundurowych, komórkach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz instytucjach gospodarczych sektora obronnego i bezpieczeństwa. Mile widziane są osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii Polski i poszanowaniem tradycji narodowych, żołnierze wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej, funkcjonariusze formacji mundurowych, absolwenci klas oraz szkół mundurowych oraz członkowie organizacji proobronnych.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

Sylwetka absolwenta

Program studiów został opracowany w ten sposób, aby Uczelnię opuszczali Absolwenci o wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz nauk pokrewnych, znający mechanizmy funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa państwa, zależności je łączących oraz systemów, które tworzą. Studenci po ukończeniu studiów będą posiadali umiejętności, które pozwolą im na zastosowanie w pracy zawodowej bogatego zbioru metod i technik organizatorskich, analitycznych oraz planistycznych stosowanych w działalności formacji mundurowych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Absolwent kierunku Bezpieczeństwo państwa jest przygotowany do wykorzystywania swojej wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, jak również do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia, a także na studiach podyplomowych.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent posiada szerokie możliwości poszukiwania zatrudnienia, które obejmują przedsiębiorstwa państwowe i prywatne sektora obronnego i bezpieczeństwa, jednostki administracji publicznej, instytucje resortu obrony narodowej, jednostki wojskowe, a także podmioty i formacje mundurowe podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. W zależności od wybranego modułu zajęć Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im pracę między innymi w Siłach Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa, komórkach zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli, a także w sektorze publicznym i prywatnym na stanowiskach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Informacje o programie studiów

W programie studiów kierunku Bezpieczeństwo państwa przyjęto, że proces kształcenia studentów jest realizowany w następujących grupach zajęć:
• grupie zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego;
• grupie zajęć podstawowych;
• grupie zajęć kierunkowych;
• grupie zajęć do wyboru (swobodnego);
• grupie zajęć do wyboru (ograniczonego);
• grupie zajęć o charakterze praktycznym.

Grupy zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego, zajęć  podstawowych oraz zajęć kierunkowych mają charakter obowiązkowy dla wszystkich studentów.
Grupa zajęć do wyboru (swobodnego) została ukształtowana w oparciu o założenie, że student I roku ma obowiązek zaliczyć dwa przedmioty fakultatywne, po jednym w semestrze letnim i zimowym, student II roku – dwa przedmioty w semestrze letnim, zaś student III roku – dwa przedmioty, po jednym w semestrze letnim i zimowym, spośród oferowanych w danym roku i semestrze studiów przedmiotów fakultatywnych, wspólnych dla wszystkich ścieżek studiowania.
Począwszy od II roku studiów, student ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej ścieżki kształcenia w ramach grupy zajęć do wyboru ograniczonego (Grupa A: Bezpieczeństwo militarne i dyplomacja, Grupa B: Bezpieczeństwo wewnętrzne).
W ramach powyższych grup zajęć, kształcenie realizowane jest w następujących formach: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria oraz seminarium. Z uwagi na przyjęty profil praktyczny w koncepcji programu studiów na kierunku Bezpieczeństwo państwa wszystkie zajęcia, poza wykładami, służą nabyciu umiejętności praktycznych.
Istotnym elementem programu studiów są sześciomiesięczne praktyki zawodowe. Praktyka realizowana będzie na mocy porozumień zawartych pomiędzy uprawnioną do tego jednostką organizacyjną uczelni a: jednostkami wojskowymi, jednostkami terenowymi Policji, jednostkami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa, w tym zarządzania kryzysowego.
W ramach zajęć programowych i dodatkowych przedsięwzięć studenci będą mieli możliwość udziału w podróżach historycznych i studyjnych, zajęciach terenowych, ćwiczeniach wojskowych, kursach specjalistycznych i strzeleckich, zawodach użyteczno-bojowych oraz uroczystościach o charakterze patriotyczno-obywatelskim, co dodatkowo poszerzy wachlarz kompetencji przyszłych absolwentów kierunku Bezpieczeństwo państwa Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku.

Grupy zajęć do wyboru

Bezpieczeństwo militarne i dyplomacja

Moduł zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę między innymi z zakresu: myśli strategicznej i wojskowej, podstaw strategii wojskowej, ceremoniału wojskowego, dyplomacji oraz współczesnej techniki militarnej. Celem modułu jest wykształcenie specjalistów, którzy będą odpowiednio przygotowani do pracy lub służby w komórkach i jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, instytucjach podległych Ministrowi Obrony Narodowej, wojskowych placówkach dyplomatycznych oraz innych podmiotach prywatnych i państwowych sektora obronnego. Studenci kończący ten moduł będą potrafili dokonywać oceny zagrożeń militarnych, rozpatrywać i wskazywać polemologiczne aspekty konfliktów zbrojnych, wykorzystywać podstawowe narzędzia analizy poziomu operacyjnego, a także prowadzić negocjacje i mediacje w środowisku wojskowo-cywilnym.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Moduł zajęć skierowany jest do osób chcących pracować w służbach i instytucjach ochrony władzy państwowej, formacjach policyjnych i zabezpieczających oraz w komórkach organizacyjnych administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego. Absolwenci tej specjalności rozumieją problemy z zakresu kryminologii i kryminalistyki, potrafią uczestniczyć w opracowywaniu planów ochrony osób, mienia, obszarów i obiektów, a także realizować zadania z zakresu zabezpieczenia imprez masowych. Moduł obejmuje również bardzo ważne kwestie dotyczące bezpieczeństwa na poziomie lokalnym.

Plik
pdf Harmonogram realizacji programu studiów kierunek Bezpieczeństwo państwa od r.ak. 2024/2025 - studia stacjonarne
pdf Harmonogram realizacji programu studiów kierunek Bezpieczeństwo państwa od r.ak. 2024/2025 - studia niestacjonarne