Sztandarowym celem Kongresu Liderów Zmian jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej źródeł zmian w gospodarce, mechanizmów ich adaptacji w organizacjach oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa Lider.

Warunki funkcjonowania dzisiejszych organizacji, zmiany w otoczeniu, rewolucja cyfrowa oraz postęp technologiczny wymuszają inne niż dotychczas podejście do pracowników i zarządzania nimi. Przejście od gospodarki przemysłowej do gospodarki 4.0 charakteryzują się m.in. powszechnym na całym świecie dostępie do Internetu, obniżeniem kosztów przechowywania danych, mobilnością urządzeń oraz wykorzystywaniem sztucznej inteligencji.

Sukcesy organizacji i ich liderów zawsze są związane z określonym miejscem w czasie i mogą być trudne do powtarzania. W nich mogą też kryć się niebezpieczeństwa wpadania w rutynę i samozadowolenie, co osłabia wrażliwość na nowe wyzwania. A to już droga do zapoczątkowania spadku sprawności działania. Stan doskonałości jest mitem. Każda organizacja musi stale aktualizować swoje cele i sposoby działania. Ale ten oczywisty ogólny imperatyw w różny sposób przekłada się na realne działania. Zmiany są odpowiedzią na wyzwania otoczenia, ale w ich centrum jest zawsze człowiek – jako ich inicjator, decydent, wykonawca. A jego nastawienie do zmian może mieć wiele odmian – od entuzjastycznego zaangażowania do aktywnego oporu. Z tego wynika zróżnicowanie tempa i zakresu wprowadzanych zmian. Dlatego na różnych polach aktywności społecznej mamy nie tylko zwycięzców – są również outsiderzy i przegrani. W tym niezwykle dynamicznym świecie ważne jest więc zrozumienie istoty i procesu zmian, oraz złożoności związanych z nimi społecznych zachowań.

Zmiany są stałym elementem naszej rzeczywistości. Kształtują one nasze otoczenie i redefiniują odgrywane w nim role społeczne. Pozwalają one odkrywać nowe możliwości, ale też podważają wartość dotychczasowych umiejętności i funkcjonujących mechanizmów.  Zmian doświadczamy w życiu osobistym i zawodowym, dotykają one przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Ze względu na ich różny charakter, przebieg i skutki, przyjmujemy względem nich różne postawy. Jedni deklarują wobec nich otwartość, zaciekawienie, nadzieję, inni – brak zrozumienia, negację czy obawę. Zmiany zawsze wywołują emocje a stres jest ich nieodłącznym towarzyszem.

Więcej o idei Kongresu:
http://kongresliderowzmian.pl/