STUDIA I STOPNIA

Głównym celem kształcenia na kierunku Marketing cyfrowy jest przekazanie Studentom wiedzy i umiejętności umożliwiających profesjonalną realizację zadań obejmujących szeroko rozumiane wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w działalności marketingowej. Utworzenie tego kierunku jest swoistą odpowiedzią na wymagania dynamicznie zmieniających się realiów prowadzenia biznesu, w których Internet, media społecznościowe i aplikacje mobilne stały się bardzo ważnymi narzędziami rozpoznawania i kształtowania preferencji zakupowych, utrzymywania relacji w klientami, jak również skutecznego zarządzania marką.

ZAPISZ SIĘ ONLINE

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent posiada wszechstronną, pogłębioną i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach wraz z umiejętnościami wdrożenia w pracy zawodowej bogatego zestawu strategii marketingowych i aplikacji mobilnych, które znajdują zastosowanie w różnorodnych modelach biznesowych. Absolwent nabędzie kompetencje w obszarze wykorzystania nowych technologii we wszelkich aspektach pracy związanych z rozpoznawaniem potrzeb konsumentów, digital brandingiem w Internecie i mediach społecznościowych, jak też skutecznym modelowaniem decyzji zakupowych.

W sytuacji stale zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania organizacji, niezwykle cennymi kompetencjami wykształconymi u absolwentów będą umiejętności adaptacji do pojawiających się wyzwań i zagrożeń, a także do działania w nowych okolicznościach, w tym związanych z wdrażaniem zmian czy pracy pod wpływem stresu. Ukształtowana w toku studiów postawa absolwenta, pozwoli mu na podejmowanie działań o charakterze społecznym, w tym na rzecz interesu publicznego. Będzie potrafił myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, wykazywać się samodzielnością w podejmowaniu decyzji zawodowych, postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i wymagać tego od innych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci będą posiadali szerokie możliwości zatrudnienia, które obejmują wszelkie przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne z różnorodnych branż i sektorów gospodarki oraz organizacje non-profit. Studia, poprzez ich uniwersalny charakter, dadzą szansę zatrudnienia nie tylko w regionie, ale także na terenie całej Polski oraz za granicą.

Absolwent będzie posiadał kompetencje, które umożliwią mu pracę na takich stanowiskach, jak:

 • specjalista ds. marketingu cyfrowego, mediów społecznościowych i analityki internetowej,
 • specjalista ds. marketingu i relacji z klientami,
 • menedżer ds. komunikacji cyfrowej,
 • specjalista ds. e-commerce i e-biznesu,
 • specjalista ds. SEM, SEO i media planner,
 • digital marketing manager,
 • projektant ds. Kontentu,
 • manager marketingu partnerskiego.

INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW

W programie studiów przyjęto, że proces kształcenia jest realizowany w następujących grupach zajęć:

 • grupie zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego;
 • grupie zajęć podstawowych;
 • grupie zajęć kierunkowych;
 • grupie zajęć do wyboru (ograniczonego i swobodnego);
 • praktyka zawodowa.

Grupy zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego, zajęć podstawowych oraz zajęć kierunkowych mają charakter obowiązkowy dla wszystkich studentów.
Począwszy od V semestru studiów student ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej przez siebie ścieżki kształcenia w ramach grupy zajęć do wyboru swobodnego (Grupa A: E-marketing, Grupa B: Komunikacja wizualna i multimedia; Grupa C: Social media menedżer).
W ramach powyższych grup zajęć, kształcenie realizowane jest w następujących formach: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria oraz seminarium. Z uwagi na przyjęty profil praktyczny w koncepcji programu studiów wszystkie zajęcia, poza wykładami, służą nabyciu umiejętności praktycznych.
Istotnym elementem programu studiów są sześciomiesięczne praktyki zawodowe. Praktyka realizowana jest na mocy porozumień zawartych pomiędzy uprawnioną do tego jednostką organizacyjną uczelni a wybranymi przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit.

GRUPY ZAJĘĆ DO WYBORU

E-marketing

Obszar kształcenia, który pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności marketingowej w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności reklamowej. Specjalność obejmuje ponadto kwestie związane z planowaniem i rozwojem handlu internetowego (w tym platform aukcyjnych) oraz specyfiką komunikowania się przedsiębiorstwa z e-klientami. Student nabędzie wiedzę niezbędną na potrzeby przeprowadzania analizy rynku, badania potrzeb i preferencji klientów, określania grup docelowych, audytów portali internetowych (Google Analitycs, Hotjar). Specjalność pozwala ponadto nabyć umiejętności wykorzystywania w praktyce narzędzi związanych z promocją on-line (np. Facebook Ads, Google Ads, Sotrender, Brand24).

Komunikacja wizualna i multimedia

Specjalność daje możliwość nabycia praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem nowoczesnych stron internetowych (WordPress, Senuto) i wykorzystania przekazów video on-line w działalności promocyjnej. Studenci poznają programy służące tworzeniu grafiki komputerowej (Canva, Adobe, Camtasia). Obszar kształcenia zawiera również bardzo istotne obecnie zagadnienia związane z zachowaniem cyberbezpieczeństwa w marketingu cyfrowym.

Social media menedżer

Obszar kształcenia jest ukierunkowany na wykształcenie specjalistów gotowych do zarządzania mediami społecznościowymi na potrzeby prowadzenia przy ich pomocy skutecznych działań marketingowych. Student będzie umiał prezentować kontent marketingowy na kanale YouTube oraz jako relacja na żywo (Streamyard) z dowolnego eventu. Będzie potrafił współpracować w zespołach wirtualnych (Virtual teams, Slack), jak również nabędzie umiejętność pracy jako influencer marketing oraz tworzenia i prowadzenia blogosfery. Obszar kształcenia zawiera również bardzo istotne obecnie zagadnienia związane z zarządzanie kryzysem w social mediach.

Plik
pdf Harmonogram realizacji programu studiów na kierunku Marketing cyfrowy od r.ak. 2024/2025 st. stacjonarne
pdf Harmonogram realizacji programu studiów na kierunku Marketing cyfrowy od r.ak. 2024/2025 st. niestacjonarne