• Jeśli nie jesteś pewny co chcesz robić w swoim życiu?
 • Chcesz zdobyć w 3 semestry liczący się na rynku pracy certyfikat uczelni?
 • Interesuję Cię tylko praktyczny i dobrze płatny zawód?
 • Chcesz mieć zajęcia, gdzie jest więcej praktyki niż teorii?

Nasza oferta jest dla Ciebie!
Oferujemy kształcenie specjalistyczne dla osób z maturą lub bez matury.
Świadectwo Dyplomowanego Specjalisty upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz ułatwia okres studiowania dzięki możliwości uznania części przedmiotów.

 WIĘCEJ O KSZTAŁCENIU SPECJALISTYCZNYM

Kształcenie specjalistyczne zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego dnia 1 października 2018 roku, wraz z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) jako forma kształcenia kończąca się kwalifikacją pełną na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Ten model kształcenia stanowi swoisty „pomost” pomiędzy szkołą średnią a studiami wyższymi i oparty jest na wzorcach anglosaskich. Główną zaletą jest skrócenie czasu potrzebnego do zdobycia nowych kwalifikacji. Kształcenie trwa tylko trzy semestry i odbywa się w formule stacjonarnej lub niestacjonarnej.

Kształcenie specjalistyczne jest adresowane do osób, które ukończyły szkołę średnią.

Kandydat musi zatem posiadać kwalifikacje określone dla co najmniej poziomu 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji i dysponować:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • dyplomem zawodowym (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwem dojrzałości.

Kształcenie specjalistyczne mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.

Jeżeli kandydat ma maturę lub dyplom zawodowy technika, po zakończeniu kształcenia specjalistycznego otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Jeżeli kandydat nie ma matury ani dyplomu zawodowego, po zakończeniu kształcenia specjalistycznego otrzymuje świadectwo specjalisty. Jeżeli jednak w trakcie kształcenia osoba taka zda maturę lub otrzyma dyplom zawodowy technika, wówczas również otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Kształcenie prowadzone jest z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania oraz z nastawieniem na nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych przy wykonywaniu zawodu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Nowoczesny marketing i social media

Czas nauki

Tylko 3 semestry.

Tryby kształcenia

 • stacjonarny
 • niestacjonarny

Zapraszamy osoby, które chcą odnaleźć się w jednym z poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Dyplomowanym specjalistą ds. nowoczesnego marketingu i social media mogą zostać osoby, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i chcą zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód.

Uwaga! W procesie rekrutacji matura nie jest wymagana.

Celem nauki na kierunku nowoczesny marketing i social media  jest wykształcenie specjalistów, wyposażanych w aktualną wiedzę z zakresu nowoczesnego marketingu i promocji za pomocą social media  wraz z umiejętnościami zastosowania ich w pracy zawodowej.

Dlaczego warto zostać specjalistą ds. nowoczesnego marketingu i social media ?

 1. Program kształcenia na kierunku nowoczesny marketing i social media jest zgodny z oczekiwaniami rynku pracy, z nastawieniem na kształcenie praktyczne, IT, języki obce oraz kompetencje przyszłości.
 2. Konstrukcja programu kształcenia specjalistycznego i cele kształcenia na kierunku nowoczesny marketing w zakresie nauczania języków obcych (wykształcenia umiejętności językowych odpowiednich dla specyfiki kierunku), ma pozwolić absolwentom nawiązywanie kontaktów zawodowych z przedsiębiorstwami.
 3. Istotnym elementem programu kształcenia specjalistycznego są trzymiesięczne praktyki zawodowe.
 4. Przedsiębiorstwa potrzebują nowych kanałów komunikacji z klientami, wykorzystując social media do sprzedaży.

Wymaga to zatrudnienia wykwalifikowanego pracownika przygotowanego do pracy na stanowisku:

 • specjalista ds. marketingu
 • specjalista ds. social media
 • specjalista ds. marketingu internetowego

Absolwent będzie przygotowany do pracy w obszarze nowoczesnego marketingu i wykorzystywaniu social media oraz będzie potrafił:

 • projektować kampanie promocyjne, tworzyć grafiki do promocji w Social Media, tworzyć strony internetowe, prowadzić sprzedaż przez Internet i rozwijać e-commerce z wykorzystaniem wiedzy z neuromarketingu.

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla co najmniej 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i dysponować:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów
  potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • dyplomem zawodowym (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwem dojrzałości.

Kształcenie mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.

Wiedza poparta praktyką, której celem jest przygotowanie absolwenta do efektywnego wejścia na rynek pracy – to motto jakie nam przyświeca.

Praktyki zawodowe realizowane są:

 • w agencjach marketingowych
 • w działach marketingu przedsiębiorstw

Praktyka umożliwia poznanie specyfiki pracy na stanowiskach merytorycznie związanych z kierunkiem kształcenia, a w szczególności na stanowisku specjalisty ds. marketingu. Praktyki zawodowe są prowadzone pod kierunkiem opiekuna praktyk – osoby będącej pracownikiem danego podmiotu, w którym odbywa się praktyka.


Rekrutacja trwa do 15 września 2021 r.

Etapy rekrutacji :

 1. Zarejestrowanie się w www.wsfiz.edu.pl
 2. Wybranie interesującego kierunku kształcenia.
 3. Wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.
 4. Przygotowanie wymaganych dokumentów.
 5. Złożenie kompletu dokumentów w biurze rekrutacji WSFiZ.
 6. Wpis na listę słuchaczy i rozpoczęcie nauki w WSFiZ.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na ustalonym formularzu.
 2. Dokument potwierdzający kwalifikacje pełną co najmniej na 4 poziomie PRK.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z (Regulamin Kształcenia Specjalistycznego)
 4. Jedną fotografię o wym. 37×52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 5. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej.
 6. Inne dokumenty określone przepisami Uczelni.

Kandydat okazuje pracownikowi Biura Rekrutacji WSFiZ w celu potwierdzenia tożsamości dowód osobisty lub inny dowód tożsamości.

Kontakt:

ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk
87 621 80 95-97
rekrutacja.elk@wsfiz.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek–piątek 8.00-15.00
sobota 9.00-13.00


Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.

Dokument ukończenia kształcenia

Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub specjalisty (dla absolwentów bez matury) oraz posiadają pełne kwalifikacje zawodowe na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego uzyskują również tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.

Dodatkowe informacje
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Informacja medyczna

Czas nauki

Tylko 3 semestry.

Tryby kształcenia

 • stacjonarny
 • niestacjonarny

Zapraszamy osoby, które chcą odnaleźć się w jednym z poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Dyplomowanym specjalistą ds. informacji medycznej mogą zostać osoby, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i chcą zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód.

Uwaga! W procesie rekrutacji matura nie jest wymagana.

Celem nauki na kierunku informacja medyczna  jest wykształcenie specjalistów,  którzy zasilą kadry administracyjne podmiotów leczniczych w województwie podlaskim i województwach ościennych. Tak duży teren administracyjny, obrazuje zapotrzebowanie na specjalistów w przedmiotowej dziedzinie.

Dlaczego warto zostać specjalistą informacji medycznej   ?

Wzrost popytu na usługi medyczne, rosnące koszty opieki medycznej, zmiany w dziedzinie e-zdrowia, potrzeba usprawniania systemu obiegu informacji medycznej i ciągłe doskonalenie systemu teleinformatycznego. Powody te uzasadniają konieczność kształcenia profesjonalnej kadry przyczyniającej się do optymalizowania rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych w systemie ochrony zdrowia. Przyjęte w Polsce rozwiązania takie jak: Narodowa Strategia Onkologiczna (pakiet onkologiczny, DILO) wprowadzenie modelu tzw. zintegrowanej opieki medycznej (opieka koordynowana), sposób rozliczania świadczeń zdrowotnych opierający się na systemie jednorodnych grup pacjentów (JGP), kompleksowa obsługa pacjentów czy archiwizacja dokumentacji medycznej wymaga zatrudniania wykwalifikowanego personelu przygotowanego do pracy na stanowiskach:

 • koordynator medyczny
 • sekretarz i rejestratorka medyczna
 • koder świadczeń zdrowotnych
 • statystyka czy archiwista medyczny

Absolwent będzie przygotowany do pracy w obszarze informacji medycznej będzie:

 •  znał uwarunkowania organizacyjne, ekonomiczne, polityczne i prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, potrafił wykonywać zadania związane z obsługą pacjenta, koordynować informacją medyczną, przeprowadzać podstawowe analizy danych, kodować świadczenia zdrowotne i rozliczać umowy zawierane w sektorze ochrony zdrowia, wykorzystując obowiązujące systemy informacyjne i zasoby informatyczne. Absolwent będzie też posiadać umiejętność sprawnego podejmowania działań koordynujących proces organizacji opieki nad pacjentem z zachowaniem zasad etyki zawodowej. Absolwent przygotowany jest do pracy w każdym typie placówki medycznej, zarówno w szpitalu, poradni POZ, AOS, ZOL, jak również w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym. Kompetencje absolwenta dostosowane są do pracy w środowisku e-zdrowia.

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla co najmniej 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i dysponować:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów
  potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • dyplomem zawodowym (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwem dojrzałości.

Kształcenie mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.

Wiedza poparta praktyką, której celem jest przygotowanie absolwenta do efektywnego wejścia na rynek pracy – to motto jakie nam przyświeca.

Praktyki zawodowe realizowane są:

 • sekretariacie oddziału szpitalnego,
 • dziale obsługi pacjenta,
 • dziale opieki koordynowanej,
 • dziale kontraktów i analiz medycznych,
 • dziale rozliczeń i organizacji świadczeń medycznych,
 • sekcji statystyki i dokumentacji chorych z zakładową składnicą akt, itp

Praktyka umożliwia poznanie specyfiki pracy na stanowiskach merytorycznie związanych z kierunkiem kształcenia. Praktyki zawodowe są prowadzone pod kierunkiem opiekuna praktyk – osoby będącej pracownikiem danego podmiotu, w którym odbywa się praktyka.


Rekrutacja trwa do 15 września 2021 r.

Etapy rekrutacji :

 1. Zarejestrowanie się w www.wsfiz.edu.pl
 2. Wybranie interesującego kierunku kształcenia.
 3. Wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.
 4. Przygotowanie wymaganych dokumentów.
 5. Złożenie kompletu dokumentów w biurze rekrutacji WSFiZ.
 6. Wpis na listę słuchaczy i rozpoczęcie nauki w WSFiZ.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na ustalonym formularzu.
 2. Dokument potwierdzający kwalifikacje pełną co najmniej na 4 poziomie PRK.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z (Regulamin Kształcenia Specjalistycznego)
 4. Jedną fotografię o wym. 37×52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 5. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej.
 6. Inne dokumenty określone przepisami Uczelni.

Kandydat okazuje pracownikowi Biura Rekrutacji WSFiZ w celu potwierdzenia tożsamości dowód osobisty lub inny dowód tożsamości.

Kontakt:

ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk
87 621 80 95-97
rekrutacja.elk@wsfiz.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek–piątek 8.00-15.00
sobota 9.00-13.00


Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.

Dokument ukończenia kształcenia

Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub specjalisty (dla absolwentów bez matury) oraz posiadają pełne kwalifikacje zawodowe na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego uzyskują również tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.

Dodatkowe informacje
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Nowoczesne techniki sprzedaży

Czas nauki

Tylko 3 semestry.

Tryby kształcenia

 • stacjonarny
 • niestacjonarny

Zapraszamy osoby, które chcą odnaleźć się w jednym z poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Dyplomowanym specjalistą ds. nowoczesnych technik sprzedaży mogą zostać osoby, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i chcą zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód.

Uwaga! W procesie rekrutacji matura nie jest wymagana.

Celem nauki na kierunku Nowoczesne techniki sprzedaży jest wykształcenie specjalistów, wyposażonych w aktualną wiedzę z zakresu działań sprzedażowych i promocji wraz z praktycznymi umiejętnościami zastosowania ich w pracy zawodowej.

Dlaczego warto zostać specjalistą ds. nowoczesnych technik sprzedaży ?

 1. Absolwenci mają bardzo szerokie możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych z różnorodnych branż i sektorów, ponieważ każda jednostka gospodarcza musi prowadzić sprzedaż.
 2. Pandemia spowodowała przeniesienie sprzedaży do Internetu.
 3. Przedsiębiorstwa potrzebują nowych kanałów komunikacji z klientami, wykorzystując social media do sprzedaży.
 4. Coraz większa konkurencja wymaga od przedsiębiorstw stosowania nowoczesnych narzędzi promocji w celu ukazania unikalności swojej oferty.

Wymaga to zatrudnienia wykwalifikowanego pracownika przygotowanego do pracy na stanowisku:

 • przedstawiciel handlowy,
 • sprzedawca,
 • opiekun klienta,
 • doradca handlowy,
 • koordynator ds. sprzedaży,
 • asystent kierownika sklepu
 • menedżer sprzedaży.

Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowisku w obszarze nowoczesnej sprzedaży i będzie potrafił:

 • nawiązywać efektywne relacje z klientami,
 • prowadzić negocjacje handlowe,
 • budować zespoły sprzedażowe,
 • planować i realizować akcje promocyjne,
 • kształtować skuteczne modele dystrybucji,
 • tworzyć bazy danych o klientach oraz prowadzić sprzedaż przez Internet i rozwijać e-commerce.Program kształcenia został opracowany w ten sposób, aby Uczelnię opuszczali absolwenci o praktycznej i nowoczesnej wiedzy z zakresu technik sprzedaży wraz z umiejętnościami zastosowania ich w pracy zawodowej.

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla co najmniej 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i dysponować:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów
  potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • dyplomem zawodowym (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwem dojrzałości.

Kształcenie mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.

Wiedza poparta praktyką, której celem jest przygotowanie absolwenta do efektywnego wejścia na rynek pracy – to motto jakie nam przyświeca.

Praktyki zawodowe realizowane są:

 • w działach obsługi klientów
 • w działach sprzedaży przedsiębiorstw

Praktyka umożliwia poznanie specyfiki pracy na stanowiskach merytorycznie związanych z kierunkiem kształcenia, a w szczególności na stanowisku specjalisty ds. sprzedaży. Praktyki zawodowe są prowadzone pod kierunkiem opiekuna praktyk – osoby będącej pracownikiem danego podmiotu, w którym odbywa się praktyka.


Rekrutacja trwa do 15 września 2021 r.

Etapy rekrutacji :

 1. Zarejestrowanie się w www.wsfiz.edu.pl
 2. Wybranie interesującego kierunku kształcenia.
 3. Wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.
 4. Przygotowanie wymaganych dokumentów.
 5. Złożenie kompletu dokumentów w biurze rekrutacji WSFiZ.
 6. Wpis na listę słuchaczy i rozpoczęcie nauki w WSFiZ.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na ustalonym formularzu.
 2. Dokument potwierdzający kwalifikacje pełną co najmniej na 4 poziomie PRK.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z (Regulamin Kształcenia Specjalistycznego)
 4. Jedną fotografię o wym. 37×52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 5. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej.
 6. Inne dokumenty określone przepisami Uczelni.

Kandydat okazuje pracownikowi Biura Rekrutacji WSFiZ w celu potwierdzenia tożsamości dowód osobisty lub inny dowód tożsamości.

Kontakt:

ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk
87 621 80 95-97
rekrutacja.elk@wsfiz.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek–piątek 8.00-15.00
sobota 9.00-13.00


Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.

Dokument ukończenia kształcenia

Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub specjalisty (dla absolwentów bez matury) oraz posiadają pełne kwalifikacje zawodowe na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego uzyskują również tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.

Dodatkowe informacje
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Rozwój małej firmy

Czas nauki

Tylko 3 semestry.

Tryby kształcenia

 • stacjonarny
 • niestacjonarny

Zapraszamy osoby, które chcą odnaleźć się w jednym z poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Dyplomowanym specjalistą ds. Rozwoju małej firmy mogą zostać osoby, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i chcą zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód.

Uwaga! W procesie rekrutacji matura nie jest wymagana.

Celem nauki na kierunku rozwój małej firmy  jest wykształcenie specjalistów, wyposażanych w aktualną wiedzę z zakresu prowadzenie własnego przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto zostać specjalistą ds. rozwoju małej firmy ?

 1. Konstrukcja programu kształcenia specjalistycznego i cele kształcenia na kierunku Rozwój Małej Firmy w zakresie nauczania języków obcych (wykształcenia umiejętności językowych odpowiednich dla specyfiki kierunku), ma pozwolić absolwentom nawiązywanie kontaktów zawodowych z przedsiębiorstwami i instytucjami zagranicznymi oraz w szczególności prowadzenie własnej małej firmy.
 2. Program kształcenia na kierunku Rozwój Małej Firmy jest zgodny z oczekiwaniami rynku pracy, z nastawieniem na kształcenie praktyczne, IT, języki obce oraz kompetencje przyszłości
 3. Przedsiębiorstwa potrzebują nowych kanałów komunikacji z klientami, wykorzystując social media
 4. W ramach grupy zajęć ogólnych, podstawowych oraz kierunkowych słuchacz nabędzie wszechstronną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu: ekonomii, prawa, zarządzania, przedsiębiorczości, technologii informacyjnej, komunikacji interpersonalnej, etyki zawodowej.

Wymaga to zatrudnienia wykwalifikowanego pracownika przygotowanego do pracy na stanowisku:

 • menedżer ds. rozwoju firmy

Absolwent będzie przygotowany do pracy w rozwoju małej firmy, będzie:

 • posiadał umiejętności stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności oraz rachunkowości, marketingu i podstaw finansów niezbędnych w prowadzeniu małej firmy.
 • potrafił wykorzystać social media czy też nowoczesne techniki sprzedaży w rozwoju firmy.
 • potrafił zarządzać grupą, sporządzić biznes plan oraz dysponować wiedzą na temat podstawowych technik negocjacji oraz badań marketingowych.

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla co najmniej 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i dysponować:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów
  potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • dyplomem zawodowym (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwem dojrzałości.

Kształcenie mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.

Wiedza poparta praktyką, której celem jest przygotowanie absolwenta do efektywnego wejścia na rynek pracy – to motto jakie nam przyświeca.

Praktyki zawodowe realizowane są:

 • przedsiębiorstwach z którymi współpracuje WSFiZ

Praktyka umożliwia poznanie specyfiki pracy na stanowiskach merytorycznie związanych z kierunkiem kształcenia, a w szczególności na stanowisku specjalisty. ds rozwoju małej firmy. Praktyki zawodowe są prowadzone pod kierunkiem opiekuna praktyk – osoby będącej pracownikiem danego podmiotu, w którym odbywa się praktyka.


Rekrutacja trwa do 15 września 2021 r.

Etapy rekrutacji :

 1. Zarejestrowanie się w www.wsfiz.edu.pl
 2. Wybranie interesującego kierunku kształcenia.
 3. Wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.
 4. Przygotowanie wymaganych dokumentów.
 5. Złożenie kompletu dokumentów w biurze rekrutacji WSFiZ.
 6. Wpis na listę słuchaczy i rozpoczęcie nauki w WSFiZ.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na ustalonym formularzu.
 2. Dokument potwierdzający kwalifikacje pełną co najmniej na 4 poziomie PRK.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z (Regulamin Kształcenia Specjalistycznego)
 4. Jedną fotografię o wym. 37×52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 5. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej.
 6. Inne dokumenty określone przepisami Uczelni.

Kandydat okazuje pracownikowi Biura Rekrutacji WSFiZ w celu potwierdzenia tożsamości dowód osobisty lub inny dowód tożsamości.

Kontakt:

ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk
87 621 80 95-97
rekrutacja.elk@wsfiz.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek–piątek 8.00-15.00
sobota 9.00-13.00


Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.

Dokument ukończenia kształcenia

Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub specjalisty (dla absolwentów bez matury) oraz posiadają pełne kwalifikacje zawodowe na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego uzyskują również tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.

Dodatkowe informacje
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Księgowość

Czas nauki

Tylko 3 semestry.

Tryby kształcenia

 • stacjonarny
 • niestacjonarny

Zapraszamy osoby, które chcą odnaleźć się w jednym z poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Dyplomowanym specjalistą ds. księgowości mogą zostać osoby, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i chcą zdobyć poszukiwany na rynku pracy zawód.

Uwaga! W procesie rekrutacji matura nie jest wymagana.

Celem nauki na kierunku rozwój małej firmy  jest wykształcenie specjalistów, wyposażanych w aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu księgowości.

Dlaczego warto zostać specjalistą ds. księgowości ?

 1. Program kształcenia na kierunku Księgowość jest zgodny z oczekiwaniami rynku pracy, z nastawieniem na kształcenie praktyczne, IT, języki obce oraz kompetencje przyszłości.
 2. Konstrukcja programu kształcenia specjalistycznego i cele kształcenia na kierunku Księgowość w zakresie nauczania języków obcych (wykształcenia umiejętności językowych odpowiednich dla specyfiki kierunku), ma pozwolić absolwentom nawiązywanie kontaktów zawodowych z przedsiębiorstwami i instytucjami zagranicznymi oraz w szczególności prowadzenie własnej małej firmy.
 3. Istotnym elementem programu kształcenia specjalistycznego są trzymiesięczne praktyki zawodowe.
 4. W ramach grupy zajęć ogólnych, podstawowych oraz kierunkowych słuchacz nabędzie wszechstronną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu: ekonomii, prawa, zarządzania, przedsiębiorczości, technologii informacyjnej, komunikacji interpersonalnej, etyki zawodowej.

Wymaga to zatrudnienia wykwalifikowanego pracownika przygotowanego do pracy na stanowisku:

 • specjalisty ds. księgowości

Absolwent będzie przygotowany do pracy w księgowości, będzie:

 • posiadał umiejętności prowadzenia dokumentacji księgowej i obiegu dokumentów,
 • potrafił rozliczać deklaracje podatkowe,
 • posiadał umiejętność prowadzenia uproszczonych form ewidencji księgowej, technik biurowych z zastosowaniem programu Excel, sprawozdawczości finansowej oraz planowania finansowego.

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla co najmniej 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji i dysponować:

 • dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów
  potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • dyplomem zawodowym (po ukończeniu technikum lub branżowej szkoły II stopnia) oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, lub
 • świadectwem dojrzałości.

Kształcenie mogą podjąć także osoby bez matury i bez dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego.

Wiedza poparta praktyką, której celem jest przygotowanie absolwenta do efektywnego wejścia na rynek pracy – to motto jakie nam przyświeca.

Praktyki zawodowe realizowane są:

 • w działach księgowości w przedsiębiorstwach z którymi współpracuje WSFiZ

Praktyka umożliwia poznanie specyfiki pracy na stanowiskach merytorycznie związanych z kierunkiem kształcenia, a w szczególności na stanowisku specjalisty. księgowości. Praktyki zawodowe są prowadzone pod kierunkiem opiekuna praktyk – osoby będącej pracownikiem danego podmiotu, w którym odbywa się praktyka.


Rekrutacja trwa do 15 września 2021 r.

Etapy rekrutacji :

 1. Zarejestrowanie się w www.wsfiz.edu.pl
 2. Wybranie interesującego kierunku kształcenia.
 3. Wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego.
 4. Przygotowanie wymaganych dokumentów.
 5. Złożenie kompletu dokumentów w biurze rekrutacji WSFiZ.
 6. Wpis na listę słuchaczy i rozpoczęcie nauki w WSFiZ.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na ustalonym formularzu.
 2. Dokument potwierdzający kwalifikacje pełną co najmniej na 4 poziomie PRK.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z (Regulamin Kształcenia Specjalistycznego)
 4. Jedną fotografię o wym. 37×52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle.
 5. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz wpisowej.
 6. Inne dokumenty określone przepisami Uczelni.

Kandydat okazuje pracownikowi Biura Rekrutacji WSFiZ w celu potwierdzenia tożsamości dowód osobisty lub inny dowód tożsamości.

Kontakt:

ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk
87 621 80 95-97
rekrutacja.elk@wsfiz.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek–piątek 8.00-15.00
sobota 9.00-13.00


Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.

Dokument ukończenia kształcenia

Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub specjalisty (dla absolwentów bez matury) oraz posiadają pełne kwalifikacje zawodowe na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego uzyskują również tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.

Dodatkowe informacje
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Opłaty

Kandydat zainteresowany kształceniem specjalistycznym wnosi przed przystąpieniem do rekrutacji:

 • opłatę rekrutacyjną 85 zł
 • wpisowe 200 zł

Opłaty, wnoszone są przez Kandydata przelewem bankowym na konto bankowe Uczelni: Bank PEKAO S.A.19 1240 5211 1111 0000 4929 0899

W tytule polecenia przelewu należy czytelnie wpisać: imię i nazwisko Kandydata, tytuł wpłaty i kierunek kształcenia.