Cudzoziemcy w systemie szkolnictwa wyższego i nauki we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku Decyzją DAiPM-WSNPA-078-1-98/2019 z dnia 31 stycznia 2020 roku wpisana została na listę jednostek prowadzących studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów. Jednostkę zatwierdzono na 5 lat. W ten sposób spełnione zostały wymagania artykułu 144 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U z 2020 r., poz. 35). Lista zatwierdzonych, na potrzeby przyjmowania cudzoziemców, jednostek prowadzących studia wskazuje: https://www.gov.pl/web/mswia/zloz-wniosek-o-zatwierdzanie-jednostki-lub-organizatora-strazu-na-potrzeby-przyjmowania-cudzoziemcow.

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku przywiązuje dużą wagę do umiędzynarodowienia Uczelni, które stanowi wsparcie procesu dydaktycznego. Od wielu lat Uczelnia prowadzi międzynarodową współpracę z podmiotami edukacyjnymi na podstawie podpisanych umów bilateralnych.

Wśród wiodących wartości strategia rozwoju uczelni wymienia: umiędzynarodowienie i kształtowanie wartości europejskich. Umiędzynarodowienie jest obszarem strategicznym rozwoju uczelni.

Realizacja zaplanowanych działań jest możliwa dzięki współpracy z licznymi uczelniami w krajach Unii Europejskiej oraz leżących poza UE. Uczelnia realizuje współpracę z instytucjami szkolnictwa wyższego w ramach Programu Erasmus+, ponadto współpracuje z uczelniami na Wschodzie w ramach umów bilateralnych. Ważne dla uczelni jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, podtrzymanie oraz rozwój współpracy z dotychczasowymi uczelniami partnerskimi, jak i pozyskiwanie nowych partnerów.

Podpisanie umowy o współpracy w ramach Programu Erasmus+ wiąże się każdorazowo z zapoznaniem z programami studiów w uczelni partnerskiej, między innymi w celu oceny ich zbieżności z programem studiów w uczelni macierzystej, tak by student wyjeżdżający na semestr do zagranicznej uczelni miał ten semestr zaliczony w WANS. Studenci Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku mają także możliwość wyjazdu na praktykę do organizacji znajdujących się w krajach objętych Programem Erasmus+. Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów. Szczegółowe informacje na temat zasad i procedur realizacji Programu Erasmus+  w WANS dostępne są na stronach: https://wsfiz.edu.pl/studenci/erasmus/ oraz https://wsfiz.edu.pl/pracownicy/erasmus/

Uczelnia dba o zapewnienie wysokiej jakości realizowanych działań. W Uczelni regularnie prowadzone jest badanie uczestników Programu Erasmus+, którego celem jest uzyskanie opinii studentów przyjeżdżających do WANS na temat obsługi, oferty dydaktycznej, warunków kształcenia oraz innych doświadczeń związanych z mobilnością Erasmus+. Badanie polega na wypełnieniu formularza przez studenta przed jego wyjazdem. Badanie prowadzone jest wyłącznie w języku angielskim. Studenci i pracownicy wyjeżdżający dzielą się też opinią o mobilności we “Wspomnieniach z wyjazdu Erasmus+”, które są publikowane w Kalendarzyku studenta lub stanowią przedmiot dyskusji na spotkaniach upowszechniających rezultaty wyjazdów.

Studenci i/lub pracownicy WANS w ramach mobilności Erasmus+ KA 103 wyjeżdżali do takich krajów jak: Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, Malta, Macedonia Północna, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Turcja,  Wielka Brytania, Włochy, a także w ramach projektów KA 107 – na Białoruś, do Kazachstanu i Rosji.

Z kolei WANS w ramach Programu Erasmus+ oraz innych działań międzynarodowych  gościła studentów i/lub pracowników z takich krajów jak: Białoruś, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Kazachstan, Litwa, Niemcy, Rosja, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, USA, Wielka Brytania, Włochy.

Zgodnie z geograficznym kryterium doboru instytucji partnerskich WANS zawiera umowy o współpracy z uczelniami z różnych krajów UE i leżących poza UE kierując się zasadą zróżnicowania regionalnego położenia partnerów. Jej uczelniami i instytucjami partnerskimi są instytucje zarówno z krajów Europy Zachodniej, Centralnej, Środkowo-Wschodniej, Krajów Skandynawskich, a także Rosji, Białorusi i Ukrainy, Kazachstanu i Gruzji. W przypadku wyjazdu na studia bądź praktykę ułatwia to studentom oraz pracownikom dydaktycznym i administracyjnym podjęcie decyzji co do wyboru kraju docelowego w zależności od znajomości wymaganego języka obcego. Dzięki takiej polityce zróżnicowanego doboru uczelni i instytucji partnerskich studenci i pracownicy mają możliwość wyjazdu nie tylko do krajów anglojęzycznych, ale również do krajów, gdzie oficjalnym językiem jest język niemiecki, francuski, włoski, oraz rosyjski.

W swojej strategii Uczelnia kładzie także ogromny nacisk na współpracę z krajami Europy Wschodniej. Uwarunkowane jest to przygranicznym położeniem WANS. Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku ze względu na swoje przygraniczne położenie prowadzi współpracę międzynarodową z uczelniami z krajów Europy Wschodniej: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji. Współpraca ta oraz uczestnictwo w Programie Erasmus+ umożliwia integrację studentów z całej Europy. Studenci studiujący w ramach Programu Erasmus+ uczestniczą w zajęciach wspólnie ze studentami z Rosji, Białorusi i Ukrainy, którzy najczęściej realizują cały cykl kształcenia bądź odbywają studia roczne w WANS w ramach umów dwustronnych.

Poza działaniami dydaktycznymi i kształceniem, współpraca międzynarodowa z uczelniami zagranicznymi obejmuje głównie wymianę doświadczeń naukowych w obszarze zarządzania, marketingu, finansów, bankowości, biznesu międzynarodowego, a także organizację międzynarodowych konferencji czy wydawanie publikacji naukowych.

Niewątpliwie ważnym i trwałym aspektem międzynarodowej  i naukowej współpracy WANS jest organizowane cyklicznie od roku 2004 polsko-niemieckie seminarium „Społeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska”. Co roku reprezentanci środowiska akademickiego z Polski, Niemiec, a także Białorusi prowadzili inspirujące debaty w Filii WANS w Ełku. Obok  wykładowców z wymienionych krajów uczestniczą w nim od trzech lat także dwaj przedstawiciele Uniwersytetu w Princetown (USA). Od pięciu lat seminarium organizowane jest we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Celem seminarium jest dyskutowanie idei społecznej gospodarki rynkowej i integracji europejskiej w kontekście aktualnych wydarzeń w Europie i świecie.

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku zachęca też uczestników swojej społeczności akademickiej do korzystania z różnych możliwości podnoszenia kompetencji i kwalifikacji poprzez realizację projektów i staży międzynarodowych, organizowanych przez instytucje zewnętrzne:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej  https://nawa.gov.pl/programy-nawa

Ministerstwo Edukacji i Nauki  https://www.gov.pl/web/nauka/projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane

Narodowe Centrum Nauki http://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

Quinnipiac University, Central European Institute (Central European-American Business Leaders Scholarship) https://www.qu.edu/on-campus/institutes-centers/central-european-institute.html