LEGIA AKADEMICKA

Szanowni Studenci

Na prośbę naszego partnera – Wojskowego Centrum Rekrutacji – przekazujemy informacje o nowej edycji Legii Akademickiej.

Legia Akademicka to ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów uczelni jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia realizowane w uczelniach, jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia Sił Zbrojnych RP. Program Legii Akademickiej realizowany jest w ramach szkolenia podstawowego (dobrowolna zasadnicza służba wojskowa) oraz dwóch modułów – podoficerskiego i oficerskiego.

SZKOLENIE PODSTAWOWE

WYMAGANIA:

– pełnoletność,

– obywatelstwo polskie,

– niekaralność,

– status studenta.

Etap I – Kandydat powinien złożyć wniosek do dowolnie wybranego szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji. Do wniosku dołącza się: • kopię dokumentu tożsamości, • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, • kopię innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Etap II – Szef WCR powiadamia kandydata o możliwości powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w określonym terminie i miejscu oraz kieruje na badania lekarskie i psychologiczne.

Etap III – Kandydat stawia się na szkolenie zgodnie z decyzją administracyjną i po jego zakończeniu składa przysięgę wojskową.

Etap IV – Po złożeniu przysięgi wojskowej kandydat może kontynuować szkolenie w ramach kolejnych etapów programu Legia Akademicka oraz przystąpić do dodatkowych szkoleń specjalistycznych (szczegóły w WCR).

 

MODUŁ PODOFICERSKI

Moduł podoficerski składa się z dwóch części: teoretycznej realizowanej w uczelni i praktycznej realizowanej w jednostkach wojskowych, ośrodkach i centrach szkolenia.

WYMAGANIA:

• statusu studenta lub absolwenta

• obywatelstwo polskie,

• niekaralność,

• status szeregowego rezerwy.

Etap I- Kandydat powinien złożyć wniosek do rektora uczelni, która uczestniczy w programie Legia Akademicka. Do wniosku dołącza się: kopię dokumentu tożsamości, kopię dokumentu potwierdzającego status studenta, kopię innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Etap II – Po zaliczeniu części teoretycznej, kandydat składa wniosek do szefa WCR poprzez koordynatora Szkoły Legii Akademickiej o przystąpienie do części praktycznej. Na tym etapie kandydat może wyrazić chęć udziału w szkoleniach specjalistycznych m.in z zakresu kryptologii i cyberbezpieczeństwa, Wojsk Specjalnych czy Żandarmerii Wojskowej.

Etap III – Po ukończeniu modułu podoficerskiego i zdaniu egzaminu na podoficera, kandydat zostanie mianowany na stopień podoficera rezerwy.

Etap IV – Zakwalifikowani kandydaci przystępują do wybranego przez siebie szkolenia specjalistycznego.

 

MODUŁ OFICERSKI

Po ukończeniu modułu podoficerskiego i zdaniu egzaminu na podoficera, kandydat może przystąpić do modułu oficerskiego. Szkolenie realizowane jest w ciągu jednego roku akademickiego w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej w uczelni wojskowej, kończy się egzaminem na oficera i trwa nie mniej niż 62 dni.

WYMAGANIA:

– statusu studenta lub absolwenta

– niekaralność,

– status podoficera rezerwy,

– dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia.

Etap I – Kandydat powinien złożyć wniosek do Szefa CWCR za pośrednictwem dowolnie wybranego WCR. Na tym etapie kandydat może wyrazić chęć uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym z zakresu kryptologii cyberbezpieczeństwa, Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej lub innych, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Etap II – CWCR rozpatrzy wniosek i poinformuje kandydata o wynikach rekrutacji do modułu oficerskiego. Kandydaci, którzy wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniu specjalistycznym będą podlegać dodatkowej weryfikacji.

Etap III – Po ukończeniu modułu oficerskiego i zdaniu egzaminu na oficera, zakwalifikowani kandydaci, przystąpią do szkolenia specjalistycznego. *absolwent- osoba, która przystąpiła do programu Legia Akademicka jako student i kontynuuje szkolenie w SLA po ukończeniu studiów.

 

Uczelnie realizujące program Legia Akademicka zostały wskazane w drodze rozporządzenia przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – rozporządzenie MON z dnia 27 czerwca 2023 (Dz. U. poz. 1271). W wykazie stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia ujęto wszystkie uczelnie wojskowe, 11 centrów szkolenia oraz 49 uczelni cywilnych.

 

dane kontaktowe:

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ełku

ul. Kościuszki 30 bud. 17, 19-300 Ełk

tel. 261 332 210, 261 332 209

e-mail: wcrelk@ron.mil.pl

 

Data publikacji

03 listopada 2023 r.

LEGIA AKADEMICKA