WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO POLSKI

WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO POLSKI 

 

Autorzy: Andrzej Władysław Tuz, Justyna Chlebowska-Tuz 

 

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2022
Ilość stron: 205
Cena brutto: 41 zł 

 

Zagadnienia: 

Zagrożenia mają charakter ponadczasowy. Zawsze występowały w przeszłości, występują obecnie i z całą pewnością będą występowały w przyszłości. Głównymi, aktualnymi źródłami zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski są: konflikt rosyjsko-ukraiński, agresywna polityka zewnętrzna Federacji Rosyjskiej, niepewna sytuacja na Białorusi, rozłam w stosunkach z Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczonymi. Monografia składa się z trzech głównych rozdziałów. W rozdziale pierwszym (Bezpieczeństwo narodowe Polski) zdefiniowano bezpieczeństwo narodowe oraz dokonano analizy uwarunkowań zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa narodowego Polski. Rozdział drugi (Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Polski), obejmuje analizę potencjalnych i realnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski. Dokonano w nim analizy współczesnych źródeł zagrożeń niemilitarnych i militarnych bezpieczeństwa, dokonując ich identyfikacji.

Rozdział trzeci (Zagrożenia hybrydowe) przedstawia zakres pojęciowy związany z tzw. hybrydą w stosunku zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego Polski. W rozdziale tym zwrócono uwagę na działanie Federacji Rosyjskiej skierowane przeciwko Ukrainie.

W monografii wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w latach 2017-2019 na grupie badawczej, reprezentującej instytucje, na co dzień zajmujące się problematyką bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz uczelnie wyższe posiadające kierunki nauczania związane z problematyką bezpieczeństwa narodowego RP.