Warunki zaliczenia przedmiotu Funkcjonowanie i rozwój organizacji – wykłady prowadzone przez praktyków

Uczestnictwo w wykładach odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams w Zespole Akademia Dobrych Praktyk. Wykłady prowadzone są w piątki o godz. 17.00 przed zjazdami studiów niestacjonarnych zgodnie z rozkładem zajęć. Przed rozpoczęciem wykładu Studentom udostępniany jest link do wydarzenia.

Warunki zaliczenia przedmiotu Funkcjonowanie i rozwój organizacji – wykłady prowadzone przez praktyków:
– napisanie pracy zaliczeniowej na wybrany temat spośród zagadnień poruszanych podczas piątkowych wykładów. Praca powinna być napisana w formie referatu o objętości minimum 6 stron formatu A4 zgodnie z zaleceniami zawartymi w Zarządzeniu nr RK.021.39.2018 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie warunków organizacji, prowadzenia i zaliczania przez studentów wykładów prowadzonych przez praktyków;

– złożenie wydrukowanej pracy zaliczeniowej w dziekanacie (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej) w terminie zimowej sesji egzaminacyjnej do dnia 09.02.2021;

– uczestnictwo w wykładach (minimum 3 obecności). Studenci, którzy uczestniczą w wykładzie, mają automatycznie uznaną obecność poprzez platformę MS Teams – nie ma konieczności potwierdzania swojej obecności na czacie;

– istnieje możliwość obejrzenia nagranych wykładów w terminie późniejszym.

Dziekan Wydziału Zarządzania
dr Karol Kowalewski

Plik Rozmiar
Zarządzenie nr 39 0 MB

Data publikacji

12 stycznia 2021 r.