W 2007 roku z inicjatywy Anny Kasprzak powstała Fundacja im. prof. Tadeusza Kasprzaka przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Główną ideą Fundacji jest wspieranie młodych naukowców, umożliwiając im edukację i badania na wysokim poziomie. Zgodnie z zapisem statutowym: Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju nauki poprzez promowanie i wspieranie rozwoju intelektualnego oraz osiągnięć naukowych młodych pracowników naukowych i studentów WSFIZ w Białymstoku, w szczególności w zakresie informatyki gospodarczej i zarządzania wiedzą.

Cele Fundacji realizowane są poprzez:

  1. Udzielanie stypendiów pracownikom naukowym i studentom, jak również finansowanie wydatków związanych z wyjazdami na stypendia i konferencje naukowe na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów.
  2. Organizowanie i finansowanie konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym, związanym z działalnością uczelni.
  3. Zapraszanie oraz finansowanie pobytów wybitnych uczonych i specjalistów w ramach realizacji celu Fundacji.

Prof. dr hab. Tadeusz Kasprzak (1922-2006) – wybitny polski ekonomista. Na początku lat 60. XX w., jako jeden z pierwszych naukowców w Polsce zainteresował się ekonomią matematyczną. Był bliskim współpracownikiem prof. Oskara Langegoprof. Henryka Greniewskiego, wybitnego cybernetyka. Życie zawodowe związał z Wydziałem z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, na którym pełnił liczne funkcje, między innymi dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych. Przez wiele lat kierował Katedrą Cybernetyki i Badań Operacyjnych, później przekształconą w Katedrę Informatyki Gospodarczej  i Analiz Ekonomicznych – kierował nią nawet po przejściu na emeryturę w 1993 r. Działalność dydaktyczna była dla niego równie ważna, jak badania naukowe, które dotyczyły teorii ekonomii, badań operacyjnych, teorii systemów gospodarczych i teorii decyzji ekonomicznych. Pozostawił ogromny dorobek naukowy, między innymi kilkadziesiąt publikacji książkowych, których był autorem, współautorem  lub redaktorem naukowym oraz setki artykułów w czasopismach specjalistycznych. Poza Uniwersytetem Warszawskim współpracował z Instytutem Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej, z Wyższą Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz z uniwersytetami: Humboldta w Berlinie, Jenie, Tybindze, Saarbrücken i w Weronie. Był członkiem wielu europejskich instytucji naukowych i komitetów redakcyjnych.

27 czerwca 2008 roku w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbyła się uroczystość otwarcia Fundacji im.  prof. Tadeusza Kasprzaka, nadania imienia prof. zw. Tadeusza Kasprzaka Auli w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, połączona z międzynarodową konferencją naukową nt.  „Zastosowanie technologii informacyjnych do zarządzania procesami gospodarczymi”. Głównym gościem uroczystości była Pani Anna Kasprzak, małżonka Prof. Tadeusza Kasprzaka, fundator Fundacji im.  prof. Tadeusza Kasprzaka przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku,  jak również szerokie grono naukowców z uczelni z całej Polski i z zagranicy, między innymi z Niemiec, Rosji, Białorusi. W ramach konferencji wydania została monografia pod redakcją naukową prof. dr prof. Niny  Siemieniuk i prof. dr prof.  Romualda Mosdorfa pt. „Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi”.