STUDIA I STOPNIA

Studia na kierunku finanse i rachunkowość mają na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu finansów i rachunkowości oraz nauk pokrewnych. Głównym celem kształcenia jest umożliwienie studentom nabycia wiedzy z zakresu analizy finansowej, rachunkowości finansowej, finansów publicznych, bankowości i ubezpieczeń. Student jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym. Jest otwarty na zmiany i posiada umiejętność dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego przy uwzględnieniu wysokich standardów etyki zawodowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia kierunku finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania organizacji gospodarczych, instytucji finansowych i banków. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do prawidłowego formułowania, analizowania, interpretowania i rozwiązywania problemów z zakresu finansów i rachunkowości oraz umie dokonać analizy podstawowych zjawisk gospodarczych. Potrafi skutecznie komunikować się, myśleć twórczo i krytycznie oraz pracować w zespole. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowości. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci mogą zostać zatrudnieni w działach finansowo – księgowych przedsiębiorstw różnych branż, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach finansowych (m. in. w bankach, zakładach ubezpieczeń, firmach inwestycyjnych), firmach konsultingowych i audytorskich, w biurach rachunkowych. Studia na kierunku finanse i rachunkowość przygotowują także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW

W programie studiów kierunku finanse i rachunkowość przyjęto, że proces kształcenia studentów jest realizowany w następujących grupach zajęć:

  • grupie zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego;
  • grupie zajęć podstawowych;
  • grupie zajęć kierunkowych;
  • grupie zajęć do wyboru;
  • praktyka zawodowa.

Grupy zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego, zajęć podstawowych oraz zajęć kierunkowych mają charakter obowiązkowy dla wszystkich studentów.

Począwszy od II semestru studiów student ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej przez siebie ścieżki kształcenia w ramach grupy zajęć do wyboru (Grupa A: Rachunkowość i system podatkowy, Grupa B: Bankowość i ubezpieczenia).

W ramach powyższych grup zajęć, kształcenie realizowane jest w następujących formach: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria oraz seminarium. Z uwagi na przyjęty profil praktyczny w koncepcji programu studiów na kierunku finanse i rachunkowość wszystkie zajęcia, poza wykładami, służą nabyciu umiejętności praktycznych.

Istotnym elementem programu studiów są sześciomiesięczne praktyki zawodowe. Praktyka realizowana będzie na mocy porozumień zawartych pomiędzy uprawnioną do tego jednostką organizacyjną uczelni a wybranymi przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit.

GRUPY ZAJĘĆ DO WYBORU

Grupa zajęć „Rachunkowość i system podatkowy”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu ordynacji podatkowej, obciążeń podatkowych przedsiębiorstw, uproszczonych form ewidencji księgowej, rachunkowości podatkowej oraz systemów kadrowo-płacowych. Celem grupy zajęć jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat rachunkowości i systemu podatkowego w funkcjonowaniu organizacji, a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce. Studenci kończąc ten moduł potrafią zastosować komputerowe techniki w rachunkowości oraz technologie informacyjne w finansach.

Grupa zajęć „Bankowość i ubezpieczenia”

Grupa zajęć pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu ubezpieczeń społecznych, usług i produktów bankowości detalicznej, inwestycyjnej i korporacyjnej, ubezpieczeń majątkowych i osobowych, ubezpieczeń kredytów, zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym (bankowym), rynku bankowo-ubezpieczeniowego. Celem grupy zajęć jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę na temat bankowości i ubezpieczeń a także są przygotowani do wykorzystania jej w praktyce. Studenci kończąc ten moduł potrafią w sposób zaawansowany posługiwać się programem excel oraz rozumieją znaczenie pracowniczych planów kapitałowych.