STUDIA I STOPNIA

Studia na kierunku administracja mają na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk prawnych oraz nauk pokrewnych. Głównym celem kształcenia jest umożliwienie studentom nabycia wiedzy z zakresu nauk społecznych, umiejętności praktycznych oraz kompetencji zawodowych koniecznych do wykonywania obowiązków służbowych w charakterze specjalisty z zakresu administracji. Student jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej sprawy administracyjnej oraz dobrej komunikacji ze współpracownikami oraz interesariuszami, w tym klientami administracji. Studiowanie na kierunku administracja zapewnia możliwość szerokiego poznania  zasad funkcjonowania otaczającej rzeczywistości, relacji między instytucjami państwa, samorządu i podmiotów prywatnych. Zrozumienie tych relacji daje możliwość sprawniejszego i skutecznego funkcjonowania jako obywatel, członek wspólnoty, lokalnej, działacz w organizacji pozarządowej, właściciel firmy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku administracja posiada wiedzę i umiejętności zawodowe, a także kompetencje niezbędne do wykonywania pracy w administracji publicznej. Dodatkowo potrafi działać w zmieniającej się rzeczywistości prawno-ekonomicznej, organizacyjnej i społecznej. Absolwent wie nie tylko jak funkcjonuje administracja, ale też zna i rozumie jej otoczenie i uwarunkowania prawno-organizacyjne, ekonomiczne, etyczne czy kulturowe. Posiada wiadomości szczegółowe niezbędne do praktycznego funkcjonowania w życiu zawodowym. Zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu administracji. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci mogą zostać zatrudnieni w urzędach administracji państwowej, urzędach administracji samorządowej, organizacjach trzeciego sektora, działach administracyjno-gospodarczych przedsiębiorstw, instytucji i innych organizacji. Absolwenci są gotowi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW

W programie studiów kierunku administracja przyjęto, że proces kształcenia studentów jest realizowany w następujących grupach zajęć:

 • grupie zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego;
 • grupie zajęć podstawowych;
 • grupie zajęć kierunkowych;
 • grupie zajęć do wyboru;
 • praktyka zawodowa.

Grupy zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych oraz języka obcego, zajęć podstawowych oraz zajęć kierunkowych mają charakter obowiązkowy dla wszystkich studentów.

Począwszy od I semestru studiów student ma obowiązek zaliczyć dwanaście przedmiotów do wyboru. Po każdym semestrze student wybiera jeden, dwa, lub trzy przedmioty z grupy zajęć do wyboru.

W ramach powyższych grup zajęć, kształcenie realizowane jest w następujących formach: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria oraz seminarium. Z uwagi na przyjęty profil praktyczny w koncepcji programu studiów na kierunku administracja wszystkie zajęcia, poza wykładami, służą nabyciu umiejętności praktycznych.

Istotnym elementem programu studiów są sześciomiesięczne praktyki zawodowe. Praktyka realizowana będzie na mocy porozumień zawartych pomiędzy uprawnioną do tego jednostką organizacyjną uczelni a wybranymi urzędami administracji publicznej, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit.

GRUPY ZAJĘĆ DO WYBORU

W ramach programu studiów wyróżniono 12 grup zajęć do wyboru:

 • Komunikacja interpersonalna lub Autoprezentacja i kształtowanie wizerunku
 • Funkcjonowanie i rozwój organizacji lub Przedsiębiorczość i innowacje
 • Zarządzanie projektami w administracji publicznej lub Zarządzanie projektami UE
 • Gospodarka przestrzenna lub Współpraca międzysektorowa
 • Zarządzanie regionalne i lokalne lub Samorząd i polityka lokalna
 • Polityki publiczne lub Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Pomoc społeczna lub Organizacje pozarządowe
 • E-administracja lub Tworzenie stron www w administracji
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego lub Podatki stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego
 • Odpowiedzialność urzędników/funkcjonariuszy administracji publicznej lub Nadzór i kontrola w administracji publicznej
 • Ochrona danych osobowych lub Bezpieczeństwo baz danych w administracji publicznej
 • Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach podatkowych lub Techniki prawodawcze