Podstawy logistyki

Autor: Leszek Kupiec

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 281
Cena brutto: 36,75 zł

Zagadnienia:
Prezentowana książka jest oparta na wykładzie dla studentów kierunku zarządzania. Celem
jest ukazanie podstawowych, ale i kompleksowo ujętych problemów będących przedmiotem
zainteresowania logistyki oraz wyzwolenie skłonności do ich pogłębienia poprzez dalsze
samokształcenie. Całość tematu ujęta jest w ośmiu rozdziałach. W rozdziale pierwszym
omówiono pojęcie cele, funkcje i rodzaje logistyki, uznając je za podstawę dalszych
rozważań. Przedmiotem logistyki jest organizacja i realizacja przepływów, stąd opisano
łańcuch logistyczny. Do rozważań przyjęto podejście systemowe i dlatego opisano pojęcie
systemu, w tym i systemu logistycznego. W rozdziale drugim uwagę skoncentrowano na
omówieniu infrastruktury w ogóle, a następnie na poszczególnych jej elementach służących
do realizacji zadań logistycznych. Rozdział trzeci charakteryzuje otoczenie. Przedsiębiorstwo
wchodzi w relacje z otoczeniem. Samo też jest elementem tego otoczenia dla innych
podmiotów. Stąd jego krótka charakterystyka w dziewięciu segmentach. Rozdział czwarty
opisuje obsługę klientów. Ta kolejność uzasadniona jest właśnie przez występujące relacje
firmy z otoczeniem. Obsługa dotyczy nie tylko fazy dystrybucji, ale także i innych faz
działalności przedsiębiorstwa. Obsługa świadczona jest dla danej firmy, czyli przez nią dla
innej organizacji oraz przez inne dla niej. Rozdział piąty zajmuje się produkcją i gospodarką
odpadami powstającymi w działalności gospodarczej oraz opakowaniami jako niezbędnymi
elementami występującymi w zaopatrzeniu, produkcji, dystrybucji i transporcie. Rozdział
szósty zawiera charakterystykę zintegrowanej gospodarki materiałowej. Jej elementami są
zaopatrzenie, zapasy i gospodarka magazynowa. Rozdział siódmy ujmuje rolę logistyki w
procesach dystrybucji. Zagadnienia te określane są też mianem logistyki marketingowej.
Rozdział końcowy koncentruje uwagę na problematyce nieobjętej trzema podstawowymi
funkcjami przedsiębiorstwa (zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji – rozdziały V, VI i VII).
Wskazano w nim na takie zagadnienia, jak: serwis logistyczny, miejsce logistyki w obsłudze
procesów kadrowych, związki logistyki ze służbami finansowo-księgowymi, logistykę
miejską, w tym i komunikację miejską, oraz organizację logistyki w przedsiębiorstwie.