Oblicze polityczne regionów Polski. Elity i społeczeństwo Redakcja naukowa Małgorzata Dajnowicz

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2008
Ilość stron: 382
Cena brutto (VAT 5%): 38,85 zł

Zagadnienia:
Monografia jest drugim zbiorem artykułów dotyczących rozważań nad szeroko rozumianym
obliczem politycznym w ujęciu regionalnym. Należy przypomnieć, że oblicze polityczne
rozumiane jest w tym miejscu jako obraz tendencji politycznych, uwidacznianych we
wpływach poszczególnych partii i nurtów politycznych. W kreowaniu obrazu politycznego
kraju i poszczególnych regionów kluczowe znaczenie odgrywa zarówno aktywność elit jak i
innych grup społeczeństwa. Z kolei aktywność elit i społeczeństwa jest ze sobą powiązana i
od siebie zdecydowanie zależna. Opracowania zamieszczone w monografii dotyczą oblicza
politycznego regionów ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia elit w procesie
,,upolityczniania” społeczeństwa.