Metody ilościowe w zarządzaniu inwestycjami w przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia

Autor: Olgierd Gedymin

Wydawnictwo: WSFiZ, Białystok, 2010
Ilość stron: 156
Cena brutto: 31,5 zł

Zagadnienia:
Praca jest wprowadzeniem do niektórych metod modelowania ilościowego, użytecznych w
zarządzaniu procesami inwestycyjnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach
nienotowanych na rynkach kapitałowych. W odróżnieniu od typowych sytuacji decyzyjnych
związanych z zarządzaniem inwestycjami w dużych spółkach akcyjnych, małe i średnie firmy
nieemitujące papierów wartościowych charakteryzują się wyraźnymi cechami specyficznymi,
właściwymi dla tej klasy przedsiębiorstw. Chodzi tu szczególnie o takie firmy, w których
decyzje właścicielskie oraz decyzje menedżerskie są niekiedy podejmowane przez te same
osoby, a przeważnie ich głównym celem w istocie jest długookresowa stabilizacja firmy,
zarówno pod względem jej rozmiarów, jak i sytuacji finansowej, a jednym ze środków
prowadzących do tego celu są okresowe innowacje technologiczne i organizacyjne i związane
z nimi inwestycje.