Plik
Zarządzenie nr RK.021.28.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
Zarządzenie nr RK.021.29.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 1 października 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr RK.021.06.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
Zarządzenie nr RK.021.35.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalania wysokości dochodu na członka rodziny studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości oraz wysokości stypendium socjalnego dla poszczególnych progów dochodowych , stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020;
Zarządzenie nr RK.021.36.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ustalania wysokości stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semest9ze zimowym w roku akademickim 2019/2020;
Zarządzenie nr RK.021.41.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
Zarządzenie nr RK.021.42.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie systemu monitoringu i weryfikacji efektów uczenia się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
Zarządzenie nr RK.021.43.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych elementów Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia;
pdf Zarządzenie Nr RK.021.44.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i decyzji, o których mowa w Regulaminie studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
Zarządzenie Nr RK.021.46.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Informatycznego ds. przygotowania raportu i analizy potrzeb informatycznych Uczelni;
Zarządzenie nr RK.021.49.2019 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zakresu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz organizacji i harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonych w języku polskim, oraz na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonych w języku angielskim, rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020;
pdf Zarządzenie nr RK.021.01.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad wyboru promotora w ramach kierunku, poziomu i formy studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku
pdf Zarządzenie nr RK.021.02.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku jednolitych zasad zapisu studentów na zajęcia lub grupę zajęć do wyboru
Zarządzenie Nr RK.021.08.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w związku z sytuacją epidemiologiczną – COVID-19;
Zarządzenie Nr RK.021.10.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia ograniczenia działalności w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w związku z sytuacją epidemiologiczną – COVID-19;
pdf Zarządzenie Nr RK.021.11.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji i prowadzenia kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
Zarządzenie Nr RK.021.12.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia organizacji działalności w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w związku ze stanem epidemii – COVID-19;
Zarządzenie Nr RK.021.14.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
Zarządzenie Nr RK.021.15.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wytycznych w zakresie ustalania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni od roku akademickiego 2020/2021;
Zarządzenie nr RK.021.16.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia ograniczenia działalności w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w związku ze stanem epidemii – COVID-19;
Zarządzenie Nr RK.021.20.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
Zarządzenie nr RK.021.21.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać prace dyplomowe i egzamin dyplomowy w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
Zarządzenie nr RK.021.22.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia ograniczenia działalności w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w związku ze stanem epidemii – COVID-19;
Zarządzenie nr RK.021.23.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów składania prac dyplomowych oraz określenia szczegółowych zasad organizacji i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia z wykorzystaniem technologii informatycznych w okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19;
Zarządzenie Nr RK.021.24.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji i prowadzenia kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
Zarządzenie nr RK.021.25.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020, oraz określenia zasad zaliczania roku/semestru studiów w okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19;
Zarządzenie nr RK.021.26.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach podyplomowych i studiach MBA na rok akademicki 2020/2021;
Zarządzenie nr RK.021.27.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji finansowej na rok akademicki 2020/2021 dla kandydatów i studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
Zarządzenia nr RK.021.28.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe na rok akademicki 2020/2021 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
Zarządzenie nr RK.021.29.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie odpłatności za studia i innych opłat związanych z tokiem studiów w języku angielskim dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w roku akademickim 2020/2021;
Zarządzenie nr RK.021.30.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji finansowej dla Słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz wysokości opłat za studia podyplomowe, studia MBA i inne formy kształcenia na rok akademicki 2020/2021;
Zarządzenie nr RK.021.31.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji przygotowania i rozliczania obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
Zarządzenie Nr RK.021.32.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 2 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na rok akademicki 2020/2021;
Zarządzenie Nr RK.021.34.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z procesem rekrutacji na studia wyższe w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
Zarządzenie nr RK.021.35.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zakresu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz organizacji i harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonych w języku polskim, oraz na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzonych w języku angielskim, rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021;
Zarządzenie Nr RK.021.36.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania i pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku do rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021;
pdf Zarządzenie Nr RK.021.38.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
Zarządzenie Nr RK.021.40.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie działalności Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–CoV-2 wśród członków społeczności Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
Zarządzenie Nr RK.021.41.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
Zarządzenie nr RK.021.42.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 8 września 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr RK.021.35.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 9 czerwca 2020 r.;
Zarządzenie nr RK.021.43.2020 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 10 września 2020 r. w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród wspólnoty akademickiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku;