Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku funkcjonuje w oparciu m.in. o:

  • Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.);
  • ustawę z dnia 3lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018., poz. 1669 z późn. zm.);
  • ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 226, z późn. zm)
  • ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.);
  • ustawę o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 35);
  • ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.);
  • ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 53, z późn. zm);
  • ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.)

Uczelnia dla prawidłowego funkcjonowania społeczności akademickiej określa wewnętrzne akty prawne: uchwały, zarządzenia, decyzje, komunikaty i inne.